Koncepční materiály Pardubického kraje

Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů

Program rozvoje Pardubického kraje

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Marketingová studie v oblasti cestovního ruchu pro turistický region Východní Čechy

Databáze projektů realizovatelných s pomocí EU

Regionální inovační strategie Pardubického kraje

Regionální surovinová politika Pardubického kraje

 

Odbor životního prostředí a zemědělství

Koncepce ekologické výchovy

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

Koncepce odpadového hospodářství kraje

Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova  

Koncepce protipovodňové ochrany Pk

Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

Koncepce ochrany přírody Pk

Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pk

Aktualizace programu snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší Pk

 

Odbor zdravotnictví

Návrh Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012

Strategie protidrogové politiky Pardubického kraje

Zdraví 21 v podmínkách Pardubického kraje – Program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva

 

Odbor sociálních věcí

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje

Krajský program prevence kriminality na léta 2009 - 2011

 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pk

Koncepce rozvoje muzejnictví

Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji

Koncepce podpory státní památkové péče

 

Kancelář hejtmana

Koncepce požární ochrany Pardubického kraje 2005 – 2013

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.