Obecná informace o ochraně osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je:
  Pardubický kraj
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  IČ: 70892822
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Jméno a příjmení: Mgr. David Venzara, MPA
  Adresa pro doručování: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
  Elektronická adresa: poverenec@pardubickykraj.cz
  Telefon: 466 026 117, 601 169 693
 3. Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti kraje (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci kraje) je kraji přímo stanoveno zvláštními předpisy nebo taková povinnost plyne kraji ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.
 4. Při zpracování osobních údajů u kraje nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.
 6. Pokud jsou u kraje zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
  1. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u kraje jsou nepřesné),
  4. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste kraji poskytl/a,
  7. podat stížnost u dozorového orgánu.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 8. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 9. Svá práva vůči kraji uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.