Koncepční oddělení

Pověřen zastupováním vedoucí oddělení: Ondřej Flégr telefon 466 026 176

 

Seznam pracovníků

 

 Koncepční oddělení zajišťuje agendy:

 

1. Plánování a rozvoj sociálních a souvisejících služeb

 • zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • spolupráce se subjekty, které působí v oblasti sociálních služeb (zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci obcí)
 • administrace žádostí o podporu z EU a agendy partnerských projektů
 • realizace a aktualizace krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
 • příprava a realizace Individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
 • administrace webového portálu sociálních služeb Pardubického kraje http://www.sluzby-pardubickykraj.cz
 • správa a sběr dat do benchmarkingové databáze sociálních služeb Pardubického kraje

Kontaktní pracovníci:

Mgr. Pavla Morávková   telefon  466 026 454

Bc. Edita Moučková   telefon  466 026 478

 

2. Romská problematika a národnostní menšiny

 • koordinace a kontrola činností romských poradců a asistentů na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností při zabezpečování opatření vlády a příslušných ústředních správních úřadů, která se týkají práv romské komunity, na území kraje a poskytování metodické pomoci
 • spolupráce s ostatními odbory krajského úřadu, romskými poradci, asistenty a poradními sbory pro integraci romské menšiny a další etnické skupiny na obcích, s romskými komunitami v kraji, s regionálními nevládními organizacemi a občanskými sdruženími při řešení vztahů mezi majoritou a romskou minoritou, při přípravě rozvojových programů kraje a programů sociální prevence a komunitních programů
 • zajišťování činností souvisejících s realizací individuálního projektu Pardubického kraje "Podpora intergrace příslušníků vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II" 
 • agenda Integrace cizinců a azylantů

Kontaktní pracovnice:

Mgr. Radka Jelínková  telefon  466 026 276

 

3. Protidrogová politika

 • koordinace aktivit protidrogové politiky
 • zpracování strategie a akčního plánu protidrogové politiky kraje
 • zajištění Komise RPk pro koordinaci protidrogové politiky
 • metodické vedení a spolupráce s obcemi, spolupráce s NNO, zdravotnickými zařízeními, školami a dalšími subjekty činnými v oblasti protidrogové politiky
 • mapování a vyhodnocování informací o drogové situaci v kraji
 • kontrolní činnost na úseku ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami na obcích

Kontaktní pracovník:

Mgr. Jan Homuta  telefon  466 026 440

 

 

4. Prevence kriminality

 • koordinace aktivit v oblasti prevence kriminality, realizace krajských projektů prevence kriminality
 • dotační řízení v oblasti prevence kriminality
 • zpracování Krajského programu prevence kriminality
 • zpracování a hodnocení plnění krajské koncepce prevence kriminality
 • zajištění pracovní skupiny prevence kriminality
 • metodické vedení a spolupráce s obcemi
 • spolupráce s NNO, Policií ČR a dalšími subjekty činnými v oblasti prevence kriminality

Kontaktní pracovník:

Mgr. Jan Homuta  telefon  466 026 440

 

5. Sociální práce v přenesené působnosti

 • koordinace a realizace činností sociální práce na obcích
 • metodické vedení a spolupráce se sociálními pracovníky obcí
 • koordinace sociálního poradenství a dozor úrovně jeho poskytování sociálními pracovníky
 • řízení a kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku sociální práce
 • analýza sociální problémů na území kraje
 • zajištění aktivit v souvislosti s realizací individuálního projektu "Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji" - klíčová aktivitia: "Zvýšení kvality sociální práce a posílení kompetencí sociálních pracovníků"

Kontaktní pracovnice:

Mgr. Pavlína Farská   telefon 466 026 376, 725 940 109

Bc. Edita Moučková   telefon  466 026 478

 

6. Podpora kvality sociálních služeb a transformace služeb sociální péče

 • koordinace činností při transformaci vybraných služeb sociální péče
 • konzultace a metodická podpora zařízením při tvorbě transformačních plánů
 • v souvislosti s probíhajícími procesy transformace služeb sociální péče v Pardubickém kraji nastavování řídících procesů organizací a hodnocení kvality poskytovaných služeb
 • metodická podpora v oblasti poskytovaných služeb v příspěvkových organizacích kraje
 • spolupráce s odborem strategického rozvoje kraje a evropských fondů při aplikaci Individuálního operačního programu a při přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů v sociální oblasti

Ondřej Flégr    telefon  466 026 176, 725 187 634

Mgr. Pavlína Farská   telefon 466 026 376, 725 940 109

Mgr. Pavla Morávková   telefon  466 026 454

 

Dokumenty

 

7. Rodinné pasy Pardubického kraje

Ing. Kateřina Budínská   telefon  466 026 692

 

8. Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 • metodická podpora neziskovému sektoru formou poradenství
 • poradenství v oblasti sociálního podnikání a v dalších oblastech souvisejících  s činností nestátních neziskových organizací
 • poradenství v oblasti sociálního podnikání, spolupráce s hospodářskou komorou a se Svazem průmyslu a obchodu, Agrární komorou ČR
 • spolupráce s dobrovolníky z Pardubického kraje
 • spolupráce s Koalicí nevládek Pardubicka na "BURZE FILANTROPIE"
 • mapování a vyhodnocování informací a potřeb nestátních neziskových organizací včetně zpracování návrhů opatření a řešení vzniklých situací
 • zajišťování aktivit v souvislosti s realizací individuálního projektu "Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji" - klíčová aktivita: "Podpora sociálního podnikání"

Ing. Kateřina Budínská   telefon  466 026 692

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.