Koncepční oddělení

Pověřen zastupováním vedoucí oddělení: Ondřej Flégr telefon 466 026 176

 

Koncepční oddělení

Seznam pracovníků

 

 Koncepční oddělení zajišťuje agendy:

 

1. Plánování a rozvoj sociálních a souvisejících služeb

 • zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • spolupráce se subjekty, které působí v oblasti sociálních služeb (zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci obcí)
 • administrace žádostí o podporu z EU a agendy partnerských projektů
 • realizace a aktualizace krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
 • příprava a realizace Individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

Kontaktní pracovníci:

Mgr. Pavla Morávková   telefon  466 026 454

Bc. Edita Moučková   telefon  466 026 478

 

2. Romská problematika a národnostní menšiny

 • koordinace a kontrola činností romských poradců a asistentů na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností při zabezpečování opatření vlády a příslušných ústředních správních úřadů, která se týkají práv romské komunity, na území kraje a poskytování metodické pomoci
 • spolupráce s ostatními odbory krajského úřadu, romskými poradci, asistenty a poradními sbory pro integraci romské menšiny a další etnické skupiny na obcích, s romskými komunitami v kraji, s regionálními nevládními organizacemi a občanskými sdruženími při řešení vztahů mezi majoritou a romskou minoritou, při přípravě rozvojových programů kraje a programů sociální prevence a komunitních programů
 • kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů 
 • agenda Integrace cizinců a azylantů

Kontaktní pracovnice:

Mgr. Radka Jelínková  telefon  466 026 276

 

3. Protidrogová politika

 • koordinace aktivit protidrogové politiky
 • zpracování strategie a akčního plánu protidrogové politiky kraje
 • zajištění Komise RPk pro koordinaci protidrogové politiky
 • metodické vedení a spolupráce s obcemi, spolupráce s NNO, zdravotnickými zařízeními, školami a dalšími subjekty činnými v oblasti protidrogové politiky
 • mapování a vyhodnocování informací o drogové situaci v kraji
 • kontrolní činnost na úseku ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami na obcích

Kontaktní pracovník:

Mgr. Jan Homuta  telefon  466 026 440

 

4. Prevence kriminality

 • koordinace aktivit v oblasti prevence kriminality, realizace krajských projektů prevence kriminality
 • dotační řízení v oblasti prevence kriminality
 • zpracování Krajského programu prevence kriminality
 • zpracování a hodnocení plnění krajské koncepce prevence kriminality
 • zajištění pracovní skupiny prevence kriminality
 • metodické vedení a spolupráce s obcemi
 • spolupráce s NNO, Policií ČR a dalšími subjekty činnými v oblasti prevence kriminality

Kontaktní pracovník:

Mgr. Jan Homuta  telefon  466 026 440

 

5. Sociální práce v přenesené působnosti

 • koordinace a realizace činností sociální práce na obcích
 • metodické vedení a spolupráce se sociálními pracovníky obcí
 • koordinace sociálního poradenství a dozor úrovně jeho poskytování sociálními pracovníky
 • řízení a kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku sociální práce
 • analýza sociální problémů na území kraje

Kontaktní pracovnice:

Mgr. Pavlína Farská   telefon 466 026 376, 725 940 109

Bc. Edita Moučková   telefon  466 026 478, 727 942 327

 

6. Podpora kvality sociálních služeb a transformace služeb sociální péče

 • koordinace činností při transformaci vybraných služeb sociální péče
 • konzultace a metodická podpora zařízením při tvorbě transformačních plánů
 • v souvislosti s probíhajícími procesy transformace služeb sociální péče v Pardubickém kraji nastavování řídících procesů organizací a hodnocení kvality poskytovaných služeb
 • metodická podpora v oblasti poskytovaných služeb v příspěvkových organizacích kraje
 • spolupráce s odborem strategického rozvoje kraje a evropských fondů při aplikaci Individuálního operačního programu a při přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů v sociální oblasti

Kontaktní pracovníci:

Ondřej Flégr    telefon  466 026 176, 725 187 634

Mgr. Pavlína Farská   telefon 466 026 376, 725 940 109

Mgr. Pavla Morávková   telefon  466 026 454

 

Dokumenty

 

7. Rodinné pasy a Senior pasy Pardubického kraje

Kontaktní pracovnice:

Mgr. Radka Jelínková  telefon  466 026 276

 

8. Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 • metodická podpora neziskovému sektoru formou poradenství
 • poradenství v oblasti sociálního podnikání a v dalších oblastech souvisejících  s činností nestátních neziskových organizací
 • poradenství v oblasti sociálního podnikání, spolupráce s hospodářskou komorou a se Svazem průmyslu a obchodu, Agrární komorou ČR
 • spolupráce s dobrovolníky z Pardubického kraje
 • spolupráce s Koalicí nevládek Pardubicka na "BURZE FILANTROPIE"
 • mapování a vyhodnocování informací a potřeb nestátních neziskových organizací včetně zpracování návrhů opatření a řešení vzniklých situací
 • zajišťování aktivit v souvislosti s realizací individuálního projektu "Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji" - klíčová aktivita: "Podpora sociálního podnikání"

Kontaktní pracovnice:

Ing. Kateřina Netolická   telefon  466 026 692

 

9. Veřejné opatrovnictví

 • metodické vedení, poradenství a konzultační činnost pro výkon agendy veřejného opatrovnictví na obcích
 • kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku veřejného opatrovnictví
 • sběr dat a statistické vyhodnocování výkonu agendy veřejného opatrovnictví
 • Kontaktní pracovnice:

  Bc.Olga Forejtová   telefon  466 026 233

   

  10. Realizace projektů z OP Zaměstnanost

 • koordinace a řízení projektu "Rozvoj SAS v Pardubickém kraji" reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007762
 • koordinace a řízení projektu "Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji" reg.  číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007629
 • Kontaktní pracovnice:

  Ing. Veronika Fejtová   telefon  466 026 491

  Kontakty

  KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
  Komenského náměstí 125
  532 11 Pardubice
  tel: 466 026 111
  fax: 466 611 220
  posta@pardubickykraj.cz
  ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
  Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
  tel: 466 034 107
  fax: 466 034 109
  www.zzspak.cz
  zzspak@zzspak.cz
   
  KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
  tel: 974 561 111
  fax: 974561 228
  http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
  krp.pu@mvcr.cz
   
  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
  Teplého 1526, 530 02 Pardubice
  tel: 950 570 111
  fax: 950 570 108
  www.hzspa.cz
  epodatelna@pak.izscr.cz
  SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
  Doubravice 98, 533 53 Pardubice
  tel: 466 052 711
  fax: 466 052 734
  www.suspk.cz
  info@suspk.cz

  KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

  PARDUBICKÉHO KRAJE
  Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
  tel: 466 052 338
  fax: 466 052 347
  www.khspce.cz
  sekretariat@khspce.cz

  KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
  Husova 1747, 530 03 Pardubice
  tel: 466 768 670
  fax: 466 263 101
  www.svscr.cz
  kvse@svscr.cz
  CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
  Palackého 2659, 530 02 Pardubice
  tel: 466 797 303
  fax: 466 797 320
  www.celnisprava.cz
  podatelna590000@cs.mfcr.cz
  (C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
  Implementation CMS by CZI.