Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Dne 18. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením č. Z/293/18 již čtvrtý strategický dokument věnující se vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením -  Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2021.

 

Cílem tohoto dokumentu je ovlivnit významné oblasti života osob se zdravotním postižením, ve kterých má Pardubický kraj reálnou možnost přispět k řešení problémů definovaných v tomto dokumentu. Největší důraz je kladen na otázky osvěty; přístupnosti staveb; dopravy a informací; dostupnost vzdělávání; zdraví a zdravotní péče; zaměstnávání osob se zdravotním postižením; dostupnost volnočasových aktivit a sociální péče.

 

Dokument je zpracován v souladu s platnou legislativou a dokumenty týkajícími se osob se zdravotním postižením. Na jeho tvorbě se podílely zainteresované odbory Krajského úřadu Pardubického kraje, Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje a další subjekty, neboť řešení problémových oblastí osob se zdravotním postižením vyžaduje multidisciplinární přístup.

 

Koordinátorem naplňování a vyhodnocování plánu je odbor sociálních věcí, který pravidelně 1x ročně předkládá Radě Pardubického kraje zprávu o plnění cílů a opatření aktuálního Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

 

Strategický dokument je k dispozici v níže uvedené příloze.

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.