Povinně zveřejněné informace o Pardubickém kraji

I. Povinně zveřejněné informace o Pardubickém kraji dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Název


Pardubický kraj


2. Důvod a způsob založení


Pardubický kraj vznikl na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Tím došlo k naplnění čl. 99 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

 

Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), který nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, tj. dne 12. 11. 2000.

 

Pardubický kraj je vyšším uzemním samosprávním celkem, kterému náleží ústavou zaručené a zákonem vymezené právo na samosprávu, přičemž působnost v těchto věcech je samostatnou působností kraje. Kraj vykonává na svém území rovněž státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje.


Pardubický kraj je spravován Zastupitelstvem Pardubického kraje, které má 45 členů, dalšími orgány Pardubického kraje jsou devítičlenná Rada Pardubického kraje, hejtman kraje a krajský úřad, v jehož čele stojí ředitel.

 

Nadřízeným správním orgánem orgánu Pardubického kraje se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad.


3. Organizační struktura


Pardubický kraj je spravován Zastupitelstvem Pardubického kraje, které má 45 členů, dalšími orgány Pardubického kraje jsou devítičlenná Rada Pardubického kraje, hejtman kraje a krajský úřad, v jehož čele stojí ředitel.


Organizační struktura Krajského úřadu Pardubického kraje:

 • Kancelář hejtmana
    Oddělení sekretariátu
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů
    Oddělení krizového řízení
   
 • Kancelář ředitele
    Oddělení hospodářské správy
    Oddělení kontrolní
    Oddělení informatiky
    Oddělení spisové služby

    Oddělení veřejných zakázek

 
 • Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
    Oddělení organizační
    Oddělení vnitřních věcí
    Oddělení legislativní a právní podpory
    Oddělení živnostenského podnikání
   
 • Odbor finanční
    Oddělení rozpočtu a financování
    Oddělení účetnictví
    Oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO
   
 • Odbor majetkový a stavebního řádu a investic
    Oddělení správy majetku
    Ekonomické oddělení
    Oddělení stavebního řádu
    Oddělení přípravy a realizace investic
   
 • Odbor rozvoje
    Oddělení územního plánování
    Oddělení regionálního rozvoje
    Oddělení projektového řízení
    Oddělení programové pomoci EU 
     
 • Odbor životního prostředí a zemědělství
    Oddělení vodního hospodářství
    Oddělení integrované prevence
    Oddělení ochrany přírody
    Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
    Oddělení zemědělství
   
 • Odbor školství
    Oddělení ekonomické
    Oddělení organizační a vzdělávání
   
 • Odbor sociálních věcí
    Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
    Oddělení ekonomické
    Koncepční oddělení
   
 • Odbor zdravotnictví
    Oddělení zdravotních služeb
    Oddělení ekonomické
   
 • Odbor dopravy, silničního hospodářství
    Oddělení dopravy
    Oddělení silničního hospodářství
    Oddělení dopravní obslužnosti
   
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
    Oddělení kultury a památkové péče
    Oddělení sportu a cestovního ruchu

     

Další informace o vnitřních útvarech
   

Zřizované a zakládané organizace


4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 

Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

  

Nám. Republiky 12

532 11 Pardubice

 

Komenského nám. 120

532 11 Pardubice

 

4.3 Úřední hodiny

 

pondělí a středa   

8:00 - 11:00 12:00 - 17:00

 

4.4 Telefonní čísla

 

466 026 111

Telefonní seznam Krajského úřadu Pardubického kraje (včetně faxů)

 

4.5 Čísla faxu

 

466 611 220

 

4.6 Adresa internetové stránky

 

http://www.pardubickykraj.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

 

http://poe.gordic.cz/KUPK/

 

4.8 Další elektronické adresy

 

posta@pardubickykraj.cz

 

elektronické adresy na jednotlivé pracovníky:

jmeno.prijmeni@pardubickykraj.cz


5. Případné platby lze poukázat


78-9026150227/0100 Komerční banka Pardubice


6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu


70892822


7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu 

 

CZ70892822


8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

Seznam hlavních dokumentů koncepční a strategické povahy

 

8.2 Rozpočet

 

Schválený rozpočet Pardubického kraje v aktuálním a uplynulém roce a závěrečný účet za uplynulý rok


9. Žádosti o informace

 

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:

 • písemně

- poštou na adresu krajského úřadu (popř. k rukám vedoucího příslušného odboru)

- na podatelně krajského úřadu nebo na sekretariátu příslušného odboru krajského úřadu

- zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty posta@pardubickykraj.cz, prostřednictvím elektronické podatelny, či prostřednictvím formuláře

 

 • ústně

- telefonicky
- osobně na sekretariátech jednotlivých odborů

 

Podrobnější informace


10. Příjem žádostí a dalších podání

 

Stížnosti, žádosti a podněty se u krajského úřadu podávají písemně poštou, na podatelně krajského úřadu nebo ústně u příslušného odboru krajského úřadu.
Petice lze podávat pouze písemně s náležitostmi dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Krajský úřad vyřizuje petice a stížnosti podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností a v souladu s příslušnými právními předpisy ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání.
Stížnosti dle správního řádu jsou vyřizovány v souladu s jeho § 175.

 

Podání činěná ve správním řízení
Podáním dle správního řádu se rozumí jakýkoli úkon směřující vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.


Podrobnější informace


11. Opravné prostředky

 

Postup při podání opravného prostředku v režimu správního řádu


Podrobné informace
Formuláře

 

Postup při podání opravného prostředku v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Podrobné informace


12. Formuláře


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Další formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  

Návody pro řešení životních situací lze nalézt na Portálu veřejné správy v sekci „Životní situace“.


14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se krajský úřad ve své činnosti řídí

 

Kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí

V úředních hodinách - odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, oddělení právní a metodiky veřejných zakázek, Komenského nám. 125, č. kanceláře A304, A305

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

 

14.2 Vydané právní předpisy

 

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti Pardubického kraje

Věstník právních předpisů Pardubického kraje


15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

Rozhodnutí čj. MV-15791-2/ODK-2014

Rozhodnutí čj. MV-37190-2/ODK-2014


16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

 

Vzor licenční smlouvy podle § 14a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.

 

16.2 Výhradní licence


 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2018 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2017 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2016 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2015 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2014 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2013 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2012 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2011

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2010

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2009

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2008

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2007

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2006

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2005

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2004

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2003
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2002
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2001


 

Databáze poskytnutých informací


 

Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy a rejstříky

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor organizační a právní


 

Základní práva a povinnosti účastníků správního řízení, základní zásady činnosti správních orgánů


 

II. Informace o životním prostředí

 

III. Informace zveřejňované podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.