Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Mgr. David Venzara, MPA
poverenec@pardubickykraj.cz
Tel. 466 026 117
Mob. 601 169 693

 

Zástupce pověřence: 

Mgr. Michal Desenský
poverenec@pardubickykraj.cz
Tel. 466 026 194
Mob. 727 984 178

Pověřenec pro ochranu osobních údajů s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) :

 1. Poskytuje informace a poradenství řediteli úřadu, vedoucím zaměstnancům a oprávněným osobám o jejich povinnostech obecného nařízení a dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména:
  1. formou poradenství na vyžádání,
  2. formou trvalého monitoringu informací z dostupných zdrojů, tj. stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) a evropských orgánů, judikátů, rozhodovací praxe atd., jejich následného vyhodnocení a předání návrhů pro případné zlepšení či aktualizaci.
 2. V rámci trvalého monitoringu souladu s obecným nařízením, dalšími souvisejícími právními předpisy a vnitřními normami upravujícími ochranu osobních údajů:
  1. řídí kontrolní činnost zaměřenou na zpracování a ochranu osobních údajů; v případě zjištění nedostatků informuje příslušného vedoucího zaměstnance za účelem sjednání nápravy,
  2. ověřuje relevantnost vyhodnocení rizik pro práva a svobody subjektů údajů pro prováděné zpracovatelské operace,
  3. ověřuje a případně aktualizuje informace určené subjektům údajů v rozsahu požadavků čl. 13 obecného nařízení,
  4. v součinnosti s odpovědnými osobami vyhodnocuje testování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření a navrhuje jejich změny,
  5. v součinnosti s vedoucími zaměstnanci hodnotí efektivitu a účinnost přijatých organizačních a technických opatření a navrhuje jejich změny,
  6. koordinuje výkon práv subjektů údajů a zajišťuje jejich informovanost o průběhu a řešení jejich požadavků na uplatnění práva do stanovené lhůty,
  7. zajišťuje ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ÚOOÚ (bez zbytečného odkladu a nejpozději do 72 hodin od zjištění porušení zabezpečení) a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů (bez zbytečného odkladu),
  8. vede dokumentaci o všech případech porušení zabezpečení osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 33 odst. 3 obecného nařízení.
 3. Při vzniku potřeby nové zpracovatelské operace, nebo změny již existující, zejména se zřetelem na zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů, se podílí na návrhu nové nebo změny stávající zpracovatelské operace.
 4. V případě záměru zpracovávat osobní údaje k jinému účelu, než byly shromážděny, a subjekt údajů neposkytl souhlas pro jejich další využití, provádí posouzení slučitelnosti obou účelů a zdokumentované stanovisko s doporučením dalšího postupu předat odpovědnému vedoucímu zaměstnanci.
 5. Při dohledu nad zpracovatelskými operacemi:
  1. vede celkovou evidenci záznamů o činnostech zpracování podle čl. 30 obecného nařízení a provádí její aktualizaci na písemný návrh vedoucích zaměstnanců; celková evidence v aktuálním stavu je zobrazena na intranetu úřadu,
  2. monitoruje a případně aktualizuje požadavky na zabezpečení osobních údajů,
  3. v součinnosti s příslušnými vedoucími zaměstnanci průběžně ověřuje, zda jsou stávající technická a organizační opatření dostatečná, případně předkládá řediteli úřadu návrh k úpravě existujících opatření.
 6. Při zániku zpracovatelské operace, nebo jakékoli její části, vyjadřuje své stanovisko k návrhu zániku zpracovatelské operace.
 7. Pro zabezpečení komunikace zajišťuje kontaktní místo pro subjekty údajů, ÚOOÚ a pro zpracovatele, jiné správce a třetí strany a dozorové úřady cizích zemí.
 8. Rozvíjí znalosti a metodicky vede vzdělávání zaměstnanců zpracovávajících osobní údaje z problematiky zpracování a ochrany osobních údajů.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.