Oddělení personálních věcí a vzdělávání

Vedoucí oddělení:   Ing. Jitka Dostálová   telefon  466 026 329

 

 

Plní veškeré úkoly a povinnosti úřadu spadající do působnosti oddělení vyplývající z následujících právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:

 

Samostatná působnost

 1. komplexně zabezpečuje personální agendu zaměstnanců kraje zařazených do úřadu (u členů volených samosprávných orgánů a členů výborů zastupitelstva a komisí rady pouze agendu související se zpracováním a výplatou odměn) včetně projednávání personálního stavu odborů s vedoucími příslušných odborů a vypracovává v tomto směru doporučení řediteli,
 2. zpracovává a aktualizuje organizační schéma personálního obsazení úřadu dle odborů a oddělení,
 3. zajišťuje a metodicky řídí výběrová řízení v souladu se zákonem o úřednících samosprávných celků,
 4. zabezpečuje agendu spojenou se zdravotními pojišťovnami, odvody sociálními a daňovými, předává podklady pro výpočet zákonného pojištění zaměstnanců oddělení hospodářské správy,
 5. zajišťuje a metodicky řídí vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem o úřednících samosprávných celků
  1. zpracovává návrhy dlouhodobé koncepce vzdělávání zaměstnanců včetně ročních plánů finančních prostředků pro tyto účely a sleduje jejich čerpání, povoluje na žádost vedoucích odborů účast na odborných školeních s výjimkou školení vícedenních; tyto žádosti předává se stanoviskem k rozhodnutí řediteli,
  2. zajišťuje a organizuje v souladu s koncepcí vzdělávání školení a přihlášky na školení pro členy zastupitelstva a zaměstnance kraje zařazené do úřadu, organizuje na základě rozhodnutí ředitele účast zaměstnanců na dalším zvyšování jejich kvalifikace,
 6. podílí se na přípravě návrhu rozpočtu kraje (mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, vzdělávání),
 7. zajišťuje komplexní výkon mzdové agendy včetně účetnictví (platy zaměstnanců kraje zařazených do úřadu, odměny vyplácené na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vyplácení cestovních náhrad), komplexně zajišťuje agendu odměn členům samosprávných orgánů a členům výborů zastupitelstva a komisí rady, sleduje čerpání mzdových prostředků, odpovídá za nepřekročení objemu mzdových prostředků, provádí analýzy čerpání a navrhuje potřebná opatření,
 8. zabezpečuje plnění povinností úřadu na úseku poskytování statistických údajů,
 9. v podmínkách úřadu zajišťuje povinnosti dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech,
 10. zajišťuje potřebnou inzerci v tisku v oblasti personální,
 11. zabezpečuje metodickou činnost v oblasti pracovně právních vztahů pro zaměstnance kraje zařazené do úřadu a organizace zřizované krajem a v oblasti odměňování pro členy samosprávných orgánů kraje a členy výborů zatupitelstva a komisí rady; případně na základě požadavku i pro úřady obcí a měst kraje,
 12. zabezpečuje agendu sociálního fondu,
 13. vede agendu osobních a kontaktních údajů členů samosprávných orgánů.

Přenesená působnost

 1. zajišťuje spolupráci s vojenskými správními úřady při vedení vojenské evidence ke zproštění výkonu mimořádné služby v ozbrojených silách zaměstnanců kraje, zařazených do úřadu,
 2. plní povinnosti dle zákona o střetu zájmů ve vztahu k zaměstnancům a zastupitelům.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.