Zahraniční vztahy Pardubického kraje

1. Partnerské regiony

V souladu s programovým prohlášením Rady Pardubického kraje o vytváření partnerských vztahů se samosprávnými regiony v zahraničí samospráva Pardubického kraje od počátku své existence deklarovala důležitost zahraničních kontaktů pro integraci do společné Evropy. Při vytváření těchto vztahů kraj respektoval geografické, historické a kulturní souvislosti, zkušenosti z již existujících svazků, ale také nově vzniklé příležitosti. Pardubický kraj má v zahraničí pět partnerských regionů, se kterými rozvíjí spolupráci na základě uzavřených dohod. První hejtman Pardubického kraje podepsal v rozmezí let 2001-2004 dohody s představiteli těchto regionů: Prešovský samosprávný kraj na Slovensku, Dolnoslezské vojvodství v Polsku, region Centre ve Francii, vládní kraj Tübingen a okres Reutlingen ve spolkové zemi Badensko-Würtembersko v Německu a region Abruzzo v Itálii.

 

Dolnoslezské vojvodství

Polsko je jediným státem, se kterým má Pardubický kraj společnou hranici. Dolnoslezské vojvodství se sídelním městem Wroclaví je nejen naším přímým sousedem, ale i partnerem. Dne 22. dubna 2003 byla v Žamberku uzavřena dohoda na úrovni nejvyšších reprezentantů krajů - hejtmana a maršálka. Spolupráce se zaměřuje hlavně na společné aktivity v příhraničních oblastech včetně budování infrastruktury, obnovy obcí a rozvoje cestovního ruchu a vzájemných kulturních aktivit. Další informace o regionu lze dohledat na elektronické adrese www.umwd.pl.

 

Vládní kraj Tübingen a okres Reutlingen

Kraj Tübingen a okres Reutlingen se nachází ve spolkové zemi Badensko-Württembersko v jihozápadní části Německa. Partnerství si dává za cíl rozvíjet styky obou regionů v oblasti výměny zkušeností veřejné správy, vzdělávání, spolupráce univerzit, chovu historických plemen koní a krizového řízení. Partnerská dohoda byla podepsána dne 18. března 2003 v Tübingenu.

www.rp.baden-wuerttemberg.de

 

Prešovský kraj

Pardubický kraj ve svém programovém prohlášení deklaroval svůj zájem navázat bližší kontakty s vybraným krajem Slovenské republiky. Samospráva Pardubického kraje reagovala na zájem Prešovského samosprávného kraje, načež byla mezi oběma kraji  dne 22. října 2002 v Prešově podepsána dohoda o spolupráci. Od tohoto data se realizovala řada společných akcí, zejména v oblastech kultury, sociálních věcí, školství a výměny zkušeností výkonu veřejné správy.

www.vucpo.sk

 

Région Centre – Val de Loire

Je známý díky svým zámkům na řece Loiře a nachází se jižně od Paříže. Sídlo regionální rady je v historickém městě Orléans, kde byla také dne 27. března 2003 podepsána dohoda o spolupráci. Navázání partnerských vztahů mezi oběma kraji předcházela účast v projektu Twinning, do něhož byli zapojeni odborníci obou krajů. Spolupráce je zaměřena na oblast kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn a v poslední době se zaměřuje také na podporu podnikatelského prostředí.

www.regioncentre.fr

 

Zakarpatská oblast

Podnět k navázání vzájemných kontaktů vzešel na jaře roku 2013 od představitelů Prešovského samosprávného kraje, který přímo sousedí s tímto regionem Ukrajiny. Vzhledem k dlouholetému partnerství mezi Prešovským a Pardubickým krajem byly vzájemné vztahy formalizovány memorandem o rozvoji trojstranných vztahů a spolupráci, uzavřeným v Pardubicích dne 14. září 2013.  Prvním projektem v rámci vzájemné spolupráce se symbolicky stala obnova školní třídy v Koločavě, která má silné historické vazby na náš jazyk a zemi.  Zakarpatská oblast je regionem mnoha přírodních krás, které zatím mělo možnost objevit jen málo návštěvníků. Pro Pardubický kraj je zároveň i výzvou k rozvoji nového typu partnerské spolupráce.

www.carpathia.gov.ua

zakarpat-rada.gov.ua

 

2. Oddělení komunikace a vnějších vztahů

 

3. Granty na podporu mezinárodní spolupráce

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.