Volby

Kontaktní osoba: Ing. Cyril Štangl  telefon  466 026 435

 

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

 

V pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna 2018 se ve standardních hodinách (pátek 14:00  – 22:00 hodin; sobota 08:00 – 14:00 hodin) uskuteční volba prezidenta České republiky. Nebude-li prezident zvolen již v I. kole volby (kandidát by pro zvolení musel dosáhnout více než 50 % platných hlasů), II. kolo se pak uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018, a to ve stejných časech.

 

Voličům, kteří nebudou moci hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, bude umožněno hlasování na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, ale také v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu (např. při zahraniční dovolené, studijním či pracovním pobytu). Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu u „svého“ obecního úřadu příslušného dle místa jejich trvalého pobytu již od 28. srpna 2017, kdy byla volba prezidenta republiky vyhlášena, avšak voličům tyto průkazy budou moci být vydávány (zasílány) nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017. Je-li volič zapsán na základě své žádosti ve zvláštním seznamu voličů u příslušného zastupitelského úřadu (např. z důvodu dlouhodobého studijního či pracovního pobytu voliče v zahraničí, popř. volič má ukončen trvalý pobyt na území ČR), voličský průkaz mu vydá příslušný zastupitelský úřad (zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu je trvalého charakteru, nejedná se o jednorázový zápis). Volič může o vydání voličského průkazu požádat:

 

  • písemně - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u nějž je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), popř. zastupitelskému úřadu (u nějž je volič zapsán ve zvláštním seznamu), a to nejpozději do pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost úřadu doručena), pro případné II. kolo nejpozději do pátku 19. ledna 2018 do 16:00 hodin. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (volič žádost např. zaslal poštou). V této souvislosti připomínáme, že ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku, neboť se jedná o úkon související s využitím volebního práva, jak má na mysli ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (osvobození se však nevztahuje na ověření podpisu na poště, u Hospodářské komory ČR či u notáře). Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné), vyloučeno je i zaslání žádosti v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče (elektronický podpis má hodnotu prostého vlastnoručního podpisu, nikoliv ověřeného). Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu - požaduje-li jej volič zaslat, musí v žádosti uvést i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.
  • osobně - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad (zastupitelský úřad) o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 10. ledna 2018 do 16:00 hodin, pro případné II. kolo nejpozději  do středy 24. ledna 2018 do 16:00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

 

Voličské průkazy obecní úřady (popř. zastupitelské úřady) vydávají následujícími způsoby:

  • osobně voliči,
  • osobě s písemnou plnou mocí voliče (s ověřeným podpisem voliče) k převzetí voličského průkazu (nikoliv k podání žádosti o jeho vydání),
  • voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu na území ČR, nebo na uvedenou adresu do zahraničí, popř. se na žádost voliče zašle na adresu příslušného zastupitelského úřadu (cestou Ministerstva zahraničních věcí), u nějž bude volič hlasovat (volič u zastupitelského úřadu bude mít průkaz k dispozici v den voleb).

 

Neuvede-li volič ve své žádosti, pro které kolo volby žádá o vydání voličského průkazu, obecní úřad (popř. zastupitelský úřad) mu vydá automaticky voličské průkazy pro obě kola volby (jeden pro I. kolo, druhý pro II. kolo). V případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat jeho duplikát.

 

Voličům budou hlasovací lístky dodány do domácností nejpozději do úterý 9. ledna 2018, v případě konání II. kola volby obdrží volič hlasovací lístky s postupujícími kandidáty přímo ve volební místnosti (tyto se již do domácností nedodávají).

 

Další a podrobnější informace k nadcházející volbě prezidenta republiky, např. k jednotlivým kandidátům, ke způsobu hlasování (včetně hlasování např. v nemocnicích a dalších zařízeních či u zastupitelských úřadů), k jednotlivým úkolům a lhůtám pro přípravu a provedení této volby (volební harmonogram) a mnoha dalším záležitostem naleznete na následujících webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, přímý odkaz:

http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx  

 

Průběžné i konečné výsledky volby bude možné již tradičně sledovat např. na internetových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz, oficiální zveřejnění výsledku volby pak bude provedeno jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.