Veřejné sbírky po novu

Základní právní předpis: zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění.

 

Definice pojmu:

Veřejnou sbírkou se rozumí získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel.

 

Za sbírku se nepovažuje shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů, a dále shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, motlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

 

Subjekty oprávněné konat veřejnou sbírku:

Veřejnou sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba.

V souladu s § 3 zákona o veřejných sbírkách tak může sbírku konat:

- obec

- kraj

- v hlavním městě Praze městská část

- ostatní právnické osoby v případě, že mají na území České republiky sídlo, nebo jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské Unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky organizační složku. .

 

Oznámení o konání sbírky

Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby. Pokud oznámení splňuje veškeré náležitosti, krajský úřad právnické osobě osvědčí datum přijetí oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění náležitostí oznámení.

Uvede-li právnická osoba v oznámení důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení (zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelní pohromy, záchrana zdraví nebo života osoby apod.), krajský úřad tyto důvody bez zbytečného odkladu přezkoumá, osvědčením právnické osobě potvrdí datum přijetí jejího oznámení a stanoví den zahájení sbírky s přihlédnutím ke lhůtě navržené právnickou osobou.

 

Náležitosti oznámení

 

o   Hodlá-li sbírku konat obec, je nutno v oznámení uvést (viz. též formulář „Oznámení o konání sbírky – obec“):

- název a sídlo obce, jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu starosty obce, popřípadě též osoby jím pověřené jednat jménem obce ve věci sbírky

- k oznámení připojit usnesení příslušného orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky ne starší 60 dnů 

 

o   Ostatní právnické osoby jsou povinny v oznámení uvést (viz též formulář „Oznámení o konání sbírky – právnická osoba“):

- název (obchodní firmu), adresu sídla a identifikační číslo

- jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby

- jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby, a dále údaje nutné pro vyžádání výpisu z rejstříku trestů

 

Další (společné) náležitosti oznámení

- účel sbírky

- území, na němž se sbírka bude konat

- datum zahájení a datum ukončení sbírky, popřípadě informace, že sbírka bude konána na dobu neurčitou

- způsob provádění sbírky

- název a adresa banky, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou a číslo tohoto účtu, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách

- podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách

- určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo určení výše příspěvku na vstupenkách, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. d) nebo e) zákona o veřejných sbírkách

- den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok

- den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování, není-li tento den totožný se dnem určeným k podávání ročního průběžného vyúčtování dle předchozího bodu.

 

Právnické osoby (vyjma obcí a krajů) jsou dále k oznámení povinny připojit:

- potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek (finanční úřad), a o tom, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (příslušná zdravotní pojišťovna), na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (okresní správa sociálního zabezpečení)

- čestné prohlášení právnické osoby o tom, že nevstoupila do likvidace, že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa nebo u ní nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa anebo na ni v posledních 3 letech nebylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,

- čestné prohlášení fyzické osoby oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby o tom, zda se v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky, a v případě že se tato osoba mimo území republiky po výše specifikovanou dobu zdržovala připojí též doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

- vzor sběrací listiny koná-li se sbírka způsobem dle bodu 11 písm. b)

- souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí.

 

Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby musí být bezúhonná. Za účelem prokázání bezúhonnosti si krajský úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě.

Právnická osoba, která hodlá konat sbírku, musí být bezúhonná. Za účelem prokázání bezúhonnosti si krajský úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě.

 

Oznámení o konání sbírky bude krajským úřadem přijato dnem, kdy bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti výše uvedené (tedy např. dnem, kdy krajský úřad obdrží poslední z chybějících dokladů, které je nutné k oznámení připojit).

Nebude-li oznámení obsahovat náležitosti stanovené zákonem o veřejných sbírkách, vyzve krajský úřad právnickou osobu k odstranění nedostatků oznámení. Pokud právnická osoba ve stanovené lhůtě nedostatky oznámení neodstraní, nebude se krajský úřad v souladu s § 5 odst. 6 citovaného zákona takovýmto oznámením dále zabývat.

 

 

Doba konání sbírky

Sbírku lze konat na dobu určitou nebo neurčitou. Sbírku na dobu určitou lze konat nejdéle po dobu 3 let ode dne oznámení sbírky. Sbírku, která byla oznámena jako sbírka konaná na dobu určitou, nelze po zveřejnění jejího osvědčení změnit na sbírku konanou na dobu neurčitou.

 

Zahájení sbírky

Sbírka je zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická osoba neuvede v oznámení jako den zahájení sbírky datum pozdější. Dříve nesmí být sbírka zahájena ani propagována.

 

Ukončení sbírky

Sbírka na dobu určitou končí dnem uvedeným v oznámení. Sbírku konanou na dobu určitou lze ukončit i kdykoli přede dnem uvedeným v oznámení, tuto skutečnost je právnická povinna krajskému úřadu oznámit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

 

Ukončení sbírky konané na dobu neurčitou obec písemně oznámí krajskému úřadu nejpozději 30 dní před jejím ukončením.

 

 

Způsoby konání sbírky

 

1. Shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, číslo tohoto účtu je nutné uvést v oznámení o konání sbírky.

 

2. Sběrací listiny – náležitosti viz. formulář „Sběrací listina – VZOR“. Před zahájením sbírky musí právnická osoba předložit obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se má sbírka konat, sběrací listiny se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí, zároveň předloží obecnímu úřadu k nahlédnutí originál nebo kopii osvědčení. Koná-li sbírku obec, předloží sběrací listiny příslušnému krajskému úřadu.

 

3. Pokladničky – Právnická osoba musí předem oznámit počet a umístění pokladniček obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu budou rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut. Takto zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí.

Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem „putovní pokladnička“, pečetí ji obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo. Má-li být použito více putovních pokladniček, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody.

Otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí  právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu pokladničku umístila. Otevření putovní pokladničky se oznamuje obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba sídlo.

Otevření pokladničky musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu. Koná-li sbírku obec, musí být přítomni 3 zástupci obce, z nichž 1 je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu. Zástupci si vzájemně prokáží svou totožnost. V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky, tento zápis je součástí dokladů k provedení kontroly vyúčtování sbírky.

 

4. Prodej předmětů, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek na sbírku – právnická osoba je povinna vyvěsit v prostoru, kde se takové předměty prodávají, oznámení, v němž je uvedeno, kdo sbírku koná, k jakému účelu, výše příspěvku a kterému krajskému úřadu byla sbírka oznámena. Přímo na prodávané předměty se výše příspěvku vyznačí pouze tehdy, je-li to možné nebo účelné.

Právnická osoba je povinna vést o předmětech určených k prodeji evidenci, v níž je uvedeno, kolik předmětů bylo určeno k prodeji, jak byly získány (např. nákupem, vlastní výrobou, darem), výše nákladů na pořízení předmětů, výše příspěvku za jeden předmět, kolik předmětů bylo skutečně prodáno, jaký byl celkový objem příspěvků získaných prodejem předmětů a jak bylo naloženo s předměty, které se nepodařilo prodat. Do hrubého výtěžku sbírky se zahrnuje výše příspěvku.

 

5. Prodej vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce za účelem získání přípěvku – právnická osoba je povinna vyvěsit u vchodu do prostoru, kde se akce koná, na zřetelně viditelném místě oznámení, v němž je uvedeno, kdo je pořadatelem, kterému krajskému úřadu byla sbírka oznámena, k jakému účelu se koná a kolik vstupenek bylo vytištěno. Tyto údaje uvede právnická osoba rovněž na všech veřejných oznámeních o takém vystoupení nebo akci. Přímo na vstupenkách musí být uvedena výše příspěvku a pořadové číslo vstupenky.

Právnická osoba je povinna vést o vstupenkách určených k prodeji evidenci, v níž je uvedeno, kolik vstupenek bylo určeno k prodeji, jaká je výše příspěvku, kolik vstupenek bylo skutečně prodáno, celkový objem příspěvků získaných z prodeje vstupenek a jak bylo naloženo se vstupenkami, které nebyly prodány. Do hrubého výtěžku sbírky se zahrnuje výše příspěvku.

 

6. Dárcovské textové zprávy (DMS) – poskytovatel veřejně dostupné telefonní služby, jejímž prostřednictvím jsou příspěvky získávány, je povinen poskytnout právnické osobě konající sbírku informaci o počtu zaslaných zpráv a odpovídající částku poukázaných prostředků v Kč, jestliže o to požádá.

 

7. Složení hotovosti do pokladny zřízení právnickou osobou – právnická osoba o takovémto vkladu účtuje položkově způsobem jednoznačně identifikujícím vazbu vkladu do pokladny na sbírku v souladu s § 23 zákona o veřejných sbírkách.

 

8. Jiný způsob – na základě žádosti právnické osoby krajský úřad rozhodne o možnosti konat sbírku i jiným způsobem než uvedeným v § 9 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách. Navrhovaný způsob je posuzován z hlediska transparentnosti získávání příspěvků do sbírky, zabezpečení jejich využití a z hlediska souladu s jinými právními předpisy a veřejným pořádkem.

 

Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky – osoba, která realizuje konkrétní úkony k zabezpečení sbírky, např. dohlíží na podpisy sběracích listin, chodí s pokladničkou apod. Musí se jednat o osobu starší 15 let s plnou způsobilostí k právním úkonům. Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se na požádání vykáže kopií osvědčení příslušného úřadu a plnou mocí právnické osoby. Plná moc obsahuje jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této osoby, a dále název právnické osoby, která sbírku pořádá, účel sbírky, území, na němž se bude sbírka konat a doba, po kterou se bude konat, datum a označení krajského úřadu, kterému byla sbírka oznámena a datum přijetí tohoto oznámení. Plná moc musí být dále opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby a otiskem jejího razítka.

 

 

Vyúčtování veřejné sbírky (§24 zákona o veřejných sbírkách)

Koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou déle než 1 rok, je právnická osoba povinna předložit krajskému úřadu ke kontrole každoročně průběžné vyúčtování sbírky, a to ve lhůtě vždy do 3 měsíců od data, které si právnická osoba zvolila v oznámení o konání sbírky. Tento den nelze po zveřejnění osvědčení změnit. První průběžné vyúčtování může být zpracováno za dobu delší než kalendářní rok, nejdéle však do 18 měsíců ode dne zahájení sbírky.

 

Nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je právnická osoba povinna předložit krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky (§ 24 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách).

 

Ve vyúčtování uvede výši jejího hrubého výtěžku, skutečných nákladů spojených s jejím konáním a čistého výtěžku sbírky a prokáže, zda a jakým způsobem bylo použito čistého výtěžku ke stanovenému účelu sbírky. Právnická osoba může na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky použít část hrubého výtěžku sbírky, která však nesmí převýšit 5% z celkového hrubého výtěžku sbírky za dobu, po kterou byla sbírka konána. Zároveň předloží všechny sběrací listiny, včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích listin a jiné doklady o hrubém výtěžku sbírky v závislosti na způsobu jejího konání (protokoly o rozpečetění pokladniček, výpisy z účtů apod.).

Nevyčerpá-li právnická osoba veškeré prostředky určené na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky v období, za něž podává průběžné vyúčtování, je možné takto ušetřené prostředky použít v dalších obdobích, nejdéle však do doby ukončení sbírky. Převádí-li právnická osoba prostředky na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky, je povinna při ročním vyúčtování sbírky předložit kumulativní procentuální průměr použitých prostředků za celé období sbírky. Tento průměr nesmí překročit hodnotu 5% z celkového hrubého výtěžku sbírky.

 

Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna seznámit veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím srovnatelným způsobem, jakým sbírku propagovala.

 

 

Další povinnosti právnických osob

 

o        Pro každou sbírku je právnická osoba povinna zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky. Povinnost zřizovat zvláštní bankovní účet se nevztahuje na sbírky konané výlučně prostřednictvím pokladniček nebo sběracích listin po dobu nejvýše 3 měsíců. O nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek účtuje právnická osoba tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky.                                

 

o        Táž právnická osoba nesmí ke stejnému účelu konat několik sbírek souběžně. Konání další sbírky ke stejnému účelu může právnická osoba oznámit příslušnému krajskému úřadu až po ukončení a řádném vyúčtování předchozí sbírky.

 

o   Právnická osoba je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit krajskému úřadu každou změnu údajů uvedených v oznámení o konání sbírky nebo v dokladech, které jsou k oznámení připojeny.

 

o   Právnická osoba konající sbírku nesmí zveřejňovat ani poskytovat, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu něco jiného, žádné údaje o osobách, které poskytly příspěvek, s výjimkou případů, kdy s tím tyto osoby předem vyslovily souhlas a dále s výjimkou údajů dle § 10 odst. písm. f) zákona o veřejných sbírkách (sloupec pro vyznačení výšky poskytnutých příspěvků a sloupec pro podpisy přispěvatelů na sběracích listinách).

 

o   Změnit účel konané sbírky lze pouze v případě, že původní účel sbírky zanikl. Pokud účel sbírky zanikl před jejím zahájením, sbírka se nezahájí.  

 

 

Porušení zákona o veřejných sbírkách

Jakékoli porušení zákona uvedené v ustanovení § 25 a 25a zákona o veřejných sbírkách je sankcionováno uložením pokuty až do výše 500 000 Kč. Řízení o uložení pokuty je obligatorní, krajský úřad má tedy ze zákona povinnost právnické nebo fyzické osobě, která se porušení zákona o veřejných sbírkách dopustila, uložit za toto jednání sankci.