Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí svým zaměřením navazuje na Operační program Infrastruktura, který byl realizován v programovacím období 2004-2006.

OP Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životní prostředí pro udržitelný rozvoj.

 

Na základě analýzy sektoru životního prostředí pro období 2007-2013 byly stavoveny následující priority:

  • zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
  • zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí
  • udržitelné využívání zdrojů energie
  • zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
  • omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
  • zlepšování stavu přírody a krajiny
  • rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

 

 Program bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rovoj a Fondu soudržnosti.