Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Vedoucí oddělení:   Bc. Petra Bílá   telefon  466 026 157

 

1. agenda náhradní rodinné péče

 • vede evidenci pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, hostitelská péče)
 • odborné posouzení dětí a žadatelů vedených tímto úřadem
 • rozhodování o zařazení a vyřazení žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojitelé, pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu)
 • rozhodování o zařazení a vyřazení dětí, kterým je třeba zajistit náhradní rodinu z evidence vedené krajským úřadem
 • zprostředkování osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče v České republice
 • vyjádření k řízení soudu o svěření dítěte do pěstounské péče nebo o osvojení dítěte
 • konzultace o výkonu pěstounské péče - setkání pěstounů
 • poskytování informací zájemcům o pěstounskou péči, e-mail: pestouni@pardubickykraj.cz 
 • zajištění a koordinace činností a úkolů vyplývajících z dohody o výkonu pěstounské péče uzavřené mezi Krajským úřadem Pardubického kraje a pěstounem

 

2. metodická, konzultační, poradenská a kontrolní činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany

 • pracovní porady, konzultace a metodika pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a organizace pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • vydávání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a kontrola výkonu sociálně-právní ochrany těmito subjekty
 • návštěvy dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a v místě bydliště
 • spolupráce se školami, školskými zařízeními, policií, soudy a dalšími institucemi (MPSV, MZ, MV)
 • vydávání rozhodnutí o výši státního příspěvku vypláceného zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
 • řešení stížností na výkon sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje

 

3. Transformace systému péče o ohrožené děti

 • pravidelné schůzky pracovní skupiny pro vyhledávání pěstounů - spolupráce kraje s neziskovými organizacemi, orgány sociálně-právní ochrany, Poradnou pro rodinu Pardubického kraje
 •  

 • Strategie transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Pardubického kraje
 •  

   

  Kontaktní pracovnice:

  Bc. Petra Bílá  telefon 466 026 157 - pěstounská péče na přechodnou dobu, stížnosti

  Mgr. Eva Řezníčková telefon  466 026 433 - pěstounská péče, vyhledávání pěstounů, statistiky

  Bc. Barbora Smejkalová, DiS.   telefon  466 026 144 - metodika SPOD, osvojení, evidence dětí vhodných do náhradní rodinné péče, ochrana týraných a zneužívaných dětí

  Šárka Němečková, Dis.   telefon  466 026 430 - ZDVOP, kuratela pro mládež, standardy kvality sociálně-právní ochrany

  Mgr. Vladimíra Šimonková Ježková telefon  466 026 493 - osoby pověřené k výkonu SPOD, kontrola standardů kvality sociálně právní ochrany, evidence dětí vhodných do náhradní rodinné péče

   

  Najdete nás:

  Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 120 (budova bývalé reálky), 4. patro, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, číslo dveří 413, 415.

   

  Úřední hodiny:

  pondělí, středa: 8:00-11:00, 12:00-17:00

  úterý, čtvrtek, pátek: 8:00-11:00, 12:00-13:30

   

  Působnost: 

  na území celého Pardubického kraje - mapu s rozdělením kraje a působností jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností naleznete zde: http://www.pardubickykraj.cz/obce?typeMap=16

   

  Legislativa související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí:

  - zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

  - zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník

  - zákon 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

  - zákon 500/2004 Sb., správní řád

  - zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách

  - zákon 99/1963 Sb., občanský soudní řád

   

  dokumenty

  Vyhledávání pěstounů – spot  (1.2 MB) MP3 audio soubor

  Kontakty

  KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
  Komenského náměstí 125
  532 11 Pardubice
  tel: 466 026 111
  fax: 466 611 220
  posta@pardubickykraj.cz
  ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
  Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
  tel: 466 034 107
  fax: 466 034 109
  www.zzspak.cz
  zzspak@zzspak.cz
   
  KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
  tel: 974 561 111
  fax: 974561 228
  http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
  krp.pu@mvcr.cz
   
  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
  Teplého 1526, 530 02 Pardubice
  tel: 950 570 111
  fax: 950 570 108
  www.hzspa.cz
  epodatelna@pak.izscr.cz
  SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
  Doubravice 98, 533 53 Pardubice
  tel: 466 052 711
  fax: 466 052 734
  www.suspk.cz
  info@suspk.cz

  KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

  PARDUBICKÉHO KRAJE
  Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
  tel: 466 052 338
  fax: 466 052 347
  www.khspce.cz
  sekretariat@khspce.cz

  KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
  Husova 1747, 530 03 Pardubice
  tel: 466 768 670
  fax: 466 263 101
  www.svscr.cz
  kvse@svscr.cz
  CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
  Palackého 2659, 530 02 Pardubice
  tel: 466 797 303
  fax: 466 797 320
  www.celnisprava.cz
  podatelna590000@cs.mfcr.cz
  (C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
  Implementation CMS by CZI.