Koncepce požární ochrany Pardubického kraje

Koncepci požární ochrany Pardubického kraje 2005 – 2013 (dále jen „koncepce“) zpracoval Hasičský záchranný sbor kraje Pardubického a předložil ji k projednání Radě Pardubického kraje., která ji schválila dne 15. listopadu 2005 svým usnesením R/570/05.

 

Koncepce je základním dokumentem pro rozvoj požární ochrany v Pardubickém kraji na následující období.

 

Koncepci tvoří součást dokumentace požární ochrany kraje. Jejím účelem je stanovit úroveň zabezpečení požární ochrany v Pardubickém kraji, na základě analýzy rizik a vyhodnocení stávajících preventivních opatření, sil a prostředků nezbytných k řešení mimořádných událostí. Součástí koncepce je rovněž určení podmínek pro činnost Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí a integrovaného záchranného systému. Prostředkem k dosažení požadované úrovně zabezpečení v dohledných časových horizontech je vytyčení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých úkolů a cílů, které jsou součástí koncepce.

Při zpracování koncepce bylo čerpáno z již vypracovaných analýz a koncepčních materiálů celostátního i regionálního charakteru. Dále byly zohledněny připomínky vybraných obcí Pardubického kraje a Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR. Stejně tak byl zohledněn dopad vyhlášky MV ČR č. 226/225 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO. Současně s tímto materiálem bylo předloženo krajskému úřadu Nařízení Pardubického kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany včetně průvodní dokumentace. Toto nařízení předkládá Radě Pardubického kraje k projednání ředitel krajského úřadu.

Koncepce je ucelený dlouhodobý materiál. Bez přijetí koncepčního materiálu podobného typu budou možnosti finančního zajištění požární ochrany Pardubického kraje velmi omezené. Proto je nutné vyjádřit, jakou náročnost představuje pokrytí rizik, které se vyskytují na území Pardubického kraje. Není reálné, aby Pardubický kraj řešil dlouhodobý propad ve financování potřeb jednotek požární ochrany v oblasti mobilní požární techniky a věcných prostředků požární ochrany samostatně z vlastního rozpočtu.

Koncepce bude především sloužit jako základ k vypracování návrhu rozpočtů HZS Pardubického kraje (stát), Pardubického kraje a obcí (samospráva) na léta 2006 - 2013. Stane se i podkladem pro jednání představitelů samosprávy Pardubického kraje s ústředními orgány státní správy k řešení finančního zajištění plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.