Interreg V-A Česká republika - Polsko

logo

 

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO

 

Program navazuje na OP přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007–2013. Nový program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.

 

Podporované oblasti:

 • Prioritní osa 1: Společné řízení rizik
 • Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
 • Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace
 • Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

 

Finanční alokace:

Celková částka alokovaná z EFRR na realizaci Programu činí 226 mil. €. Spolufinancování z EFRR je možné do maximální výše 85% celkových způsobilých výdajů projektu. Čeští partneři mohou rovněž požádat o spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši max. 5% celkových způsobilých výdajů své části projektu.

 

Partnerství:

V rámci Programu jsou předkládány společné projekty. V projektu vystupuje vždy minimálně 1 partner z každé strany hranice.

 

Přeshraniční spolupráce:

Projekt musí splnit minimálně 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce. Vždy musí být splněna kritéria společné přípravy a společné realizace, a dále kritérium společného personálu či společného financování (toto kritérium je splněno za předpokladu, že podíl partnerů z druhého státu činí min. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu).

 

Přeshraniční dopad:

Společný projekt musí mít dopad na obou stranách hranice a přinášet užitek obyvatelům podporovaného území. Projekt by měl řešit společný problém či rozvíjet společný potenciál partnerů (nikoli pouze jejich individuální potřeby) a na jeho realizaci by se měli podílet oba partneři.

 

Předkládání záměrů a žádostí:

Žadatel je povinen předložit projektový záměr. Projektový záměr je předkládán prostřednictvím on-line formuláře. Společný sekretariát vydá stanovisko k projektovému záměru. V případě špatného projektového záměru bude mít žadatel signál pro rozhodnutí nedopracovávat záměr do plné verze, a nevydávat tak zbytečně úsilí, či pro rozhodnutí projektový záměr vylepšit. Po obdržení stanoviska JS k projektovému záměru může žadatel začít vyplňovat úplnou verzi projektové žádosti. Projektová žádost se předkládá pomocí monitorovacího systému a k podepsání je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis.

 

Záměry/žádosti jsou předkládány na základě výzev. Termíny výzev jsou zveřejněny na stránkách Programu www.cz-pl.eu.


Kontaktní místo pro území Pardubického kraje:

 • Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
 • kontakt: Ing. Michaela Hrdličková: tel.: 466 026 308,
 • e-mail: michaela.hrdlickova@pardubickykraj.cz

   

  Program navazuje na OP přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Nový program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Finanční alokace na program 226 mil. € na celé období.

   

  Oddělení regionálního rozvoje plní funkci Regionálního subjektu, jehož aktivity jsou realizovány prostřednictvím projektu Technická pomoc Interreg V-A ČR - PL II (registrační číslo: CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001283). Hlavním cílem projektu je poskytování individuálních konzultací, realizace informativních seminářů a konzultačních dnů pro žadatele, realizace aktivit publicity a propagace programu na území Pardubického kraje. Projekt Technická pomoc Interreg V-A ČR - PL II je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu Pardubického kraje.

   

  Podpořené projekty za Pardubický kraj

   

  Aktuální informace