Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje na udržitelný rozvoj území

 

Textová část - III. Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj (24.8.2009)

PDF document(1 MB)

Textová část - Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (24.8.2009)

PDF document(1 MB)

I.1 - Vlivy na kulturní a historické hodnoty území (1:100 000) (24.8.2009)

PDF document(12 MB)

I.2 - Vlivy na vodní prostředí (1:100 000) (24.8.2009)

PDF document(12 MB)

I.3 - Vlivy na horninové prostředí (1:100 000) (24.8.2009)

PDF document(12 MB)

I.4 - Vlivy na půdu a lesní ekosystémy (1:100 000) (24.8.2009)

PDF document(13 MB)

I.5 - Vlivy na přírodu a krajinu (1:100 000) (24.8.2009)

PDF document(13 MB)

II - Vlivy na lokality NATURA 2000 (1:100 000) (24.8.2009)

PDF document(12 MB)