Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje na udržitelný rozvoj území

Textová část - III. Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj (24.8.2009)

Dokument ve formátu PDF(1.6 MB)

Textová část - Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (24.8.2009)

Dokument ve formátu PDF(1.1 MB)

I.1 - Vlivy na kulturní a historické hodnoty území (1:100 000) (24.8.2009)

Dokument ve formátu PDF(12.3 MB)

I.2 - Vlivy na vodní prostředí (1:100 000) (24.8.2009)

Dokument ve formátu PDF(12.5 MB)

I.3 - Vlivy na horninové prostředí (1:100 000) (24.8.2009)

Dokument ve formátu PDF(12.4 MB)

I.4 - Vlivy na půdu a lesní ekosystémy (1:100 000) (24.8.2009)

Dokument ve formátu PDF(14 MB)

I.5 - Vlivy na přírodu a krajinu (1:100 000) (24.8.2009)

Dokument ve formátu PDF(13.5 MB)

II - Vlivy na lokality NATURA 2000 (1:100 000) (24.8.2009)

Dokument ve formátu PDF(12.6 MB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.