Právník odboru majetkového, stavebního řádu a investic

Právník odboru: Mgr. Klára Šperlingová, LL.M   telefon  466 026 290 

 1. vykonává právní agendu odboru
 2. poskytuje konzultační a poradenskou službu pro pracovníky odboru
 3. zpracovává stanoviska k návrhům legislativních norem v působnosti odboru,
 4. podílí se na zpracování legislativních iniciativ kraje a vnitřních norem úřadu,
 5. podílí se na zajištění činností spojených s evidencí, projednáváním a vyřizováním stížností a petic v působnosti odboru
 6. poskytuje právní služby pro samosprávu Pardubického kraje v působnosti odboru
 7. zajišťuje ochranu majetkových práv kraje v působnosti úřadu, organizačních složek kraje a příspěvkových organizací kraje
 8. zastupuje kraj před soudy a jinými správními orgány ve věcech týkajících se nemovitého majetku kraje
 9. podílí se na vypracování smluv nájemních, kupních, darovacích, směnných, o výpůjčce, o zřízení věcních břemen a jiných, dle rozhodnutí příslušných orgánů kraje a vede jejich evidenci
 10. zpracovává podklady pro oddělení stavebního řádu a oddělení majetkoprávní přípravy investic v rámci činností podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), podle pokynu vedoucího odboru
 11. zajišťuje metodickou činnost k jednotlivým případům řízení v rámci oddělení stavebního řádu podle pokynů vedoucího odboru

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.