Oddělení stavebního řádu

Vedoucí oddělení:   Jan Klimeš telefon  466 026 304 

 

 

Přenesená působnost

 1. Na úseku stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále také jen „správní řád“), zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, (dále také jen „zákon o vyvlastnění“) a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále také jen „zákon o urychlení výstavby“):
  1. vykonává veškeré činnosti svěřené krajskému úřadu stavebním zákonem, vyjma územního plánování, a zákonem o vyvlastnění,
  2. určuje stavební úřad příslušný k územnímu řízení ve stavebním zákonem stanovených případech,
  3. stanovuje, který úřad provede řízení a vydá rozhodnutí tehdy, jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit v územním obvodu 2 a více stavebních úřadů,
  4. připravuje pro odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad podklady k vydání nařízení kraje, jímž se určuje obecní úřad obecným stavebním úřadem nebo se pravomoc obecného stavebního úřadu obecnímu úřadu odnímá,
  5. připravuje podklady k vydání územního opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území,
  6. zastupuje úřad u soudu v případech, kdy bylo napadeno jím vydané rozhodnutí,
  7. provádí kontroly činnosti obecných stavebních úřadů obcí a měst Pardubického kraje na úseku výkonu pravomoci editora RUIAN informačního systému územní identifikace podle zákona o základních registrech a poskytuje metodiku v této oblasti všem odborům,
  8. vykonává činnosti vyvlastňovacího úřadu podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu,
  9. podle zákona o urychlení výstavby je příslušný k řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.