Informační systém FaMa+

Rada Pardubického kraje usnesením RPk č. R/786/09 ze dne 3. 12. 2009 rozhodla o nejvhodnější nabídce na veřejnou zakázku "Portál nemovitého majetku Pardubického kraje", kterou předložila společnost TESCO SW a.s. Předmětem portálu nemovitého majetku Pardubického kraje (dále jen Pk) je centrální elektronická evidence nemovitého majetku ve vlastnictví Pk, který je užíván organizacemi zřizovanými a zakládanými krajem. Evidence nemovitého majetku je vedena v informačním systému FaMa+ (dále jen IS FaMa+). Organizace jako externí uživatelé zadávají údaje přes webovou aplikaci prostřednictvím internetu. IS FaMa+ je rozdělen na oddíly nazvané Modul Nemovitý majetek a smlouvy a Modul energetický management.

 

Modul Nemovitý majetek a smlouvy

V modulu Nemovitý majetek je evidován veškerý majetek vedený organizací na účtu 021 – stavby a na účtu 031 – pozemky. Majetek je veden v pořizovacích a zůstatkových cenách s tím, že odpisy a technická zhodnocení majetku jsou doplňovány správci IS FaMa+ za příslušnou organizaci, a to v takovém časovém období, které koresponduje s pohyby majetku v účetnictví. V modulu Smlouvy jsou evidovány veškeré smlouvy a jejich dodatky týkající se nemovitého majetku, tj. smlouvy o nájmu, podnájmu a výpůjčce, přičemž není určující, na jaké straně smluvního vztahu se organizace nachází.

 

Modul Energetický management

Účelem evidence v IS FaMa+ Modul Energetický management je vytvořit elektronický informační systém managementu hospodaření s energií, který poskytuje nástroje k tomu, aby byla snižována energetická náročnost budov v majetku Pk. Vytvoření tohoto modulu je odrazem nezbytnosti implementace systému managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001. Rada Pk implementaci projednala dne 20. 9. 2012 usnesením č. R/2807/12 a v souladu s důvodovou zprávou schválila energetickou politiku Pk. Pro úspěšné fungování tohoto systému byli pověřeni odpovědní pracovníci jednotlivých organizací tzv. energetičtí manažeři, kteří zadávají do IS FaMa+ Modul Energetický management údaje a sledují a vyhodnocují ukazatele energetické náročnosti s ohledem na snižování spotřeb energií. V rámci tohoto modulu jsou evidovány informace týkající se spotřeb energií, odběrných míst, podružných měřičů, technických parametrů odběrů, faktur a smluv s dodavateli energií.