Jednací řád Rady Pardubického kraje

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád (dále jen řád) Rady Pardubického kraje (dále jen rada) upravuje přípravu, svolávání a průběh jednání, způsob usnášení a kontrolu plnění úkolů rady, jakož i další záležitosti spojené s činností rady. Zároveň konkretizuje postavení, úkoly a činnost rady jako orgánu kraje.

(2) O záležitostech upravených tímto řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje rada v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Čl. 2
Pravomoci rady

(1) Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při jejím výkonu odpovídá Zastupitelstvu Pardubického kraje (dále jen zastupitelstvo).

(2) V oblasti přenesené působnosti je rada oprávněna rozhodovat pouze stanoví-li tak zákon.

(3) Základní úkoly rady jsou uvedeny v § 57–60 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Čl. 3
Svolání jednání rady

(1) Jednání rady svolává hejtman kraje podle potřeby, zpravidla jednou za čtrnáct dní.

(2) Zasedání rady může být hejtmanem svoláno ze závažných důvodů i mimořádně:

– požádá-li o to alespoň pět členů rady,

– požádá-li o to ze závažných důvodů hejtman kraje.

Čl. 4
Příprava jednání rady

(1) Návrhy pro jednání rady může předkládat zejména každý člen rady, člen zastupitelstva a ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen ředitel úřadu). V záležitostech příslušné akciové společnosti může návrhy předkládat také předseda nebo člen představenstva či dozorčí rada akciové společnosti, které je kraj jediným akcionářem.

(2) Předkladatel zprávy je v plném rozsahu zodpovědný za to, že předkládané návrhy nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Případné schválení radou ho této odpovědnosti nezbavuje. Obdobnou odpovědnost nese předkladatel pozměňujícího návrhu.

(3) Materiály pro jednání rady musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady řádně posoudit projednávanou problematiku a zaujmout stanovisko. Zpracovatel odpovídá za věcnou správnost předkládaného materiálu a jeho soulad s platnými právními předpisy.

(4) Náležitosti materiálů (název zprávy, návrh usnesení, důvodová zpráva, přílohy) a forma podkladu pro jednání jsou upraveny ve vnitřní normě úřadu Pravidla pro přípravu zpráv na jednání rady a zastupitelstva v platném znění.

(5) Administrativní podporu orgánů akciových společností, kterých je kraj jediným akcionářem, zajišťuje pro rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře odvětvový odbor úřadu kraje.

(6) Elektronické podklady pro jednání vystavuje určeným osobám na příslušné stránce portálu Pardubického kraje (zabezpečená elektronická distribuce dokumentů, dále jen EDD) organizační oddělení odboru organizačního a právního a krajského živnostenského úřadu (dále jen organizační oddělení). Zprávy, které nejsou do termínu jednání vyhotoveny elektronicky (a nejsou tedy v úložišti EDD), se předávají písemně. Musejí však být zaneseny do programu Ginis-Usnesení.

(7) Pozvánku na řádné jednání rady s navrženým programem odesílá organizační oddělení elektronickou poštou nejpozději čtyři dny před zasedáním. Za včasnost předložených materiálů zodpovídají zpracovatelé. Po podpisu pozvánky hejtmanem (která se zveřejňuje) je v kompetenci organizačního oddělení v případě nutnosti aktualizovat pozvánku (poté, co zpracovatelský odbor oznámí změnu kanceláři hejtmana) a o jejím novém znění informovat všechny určené osoby.

(8) Předkladatel má právo v případě zjištěných nejasností stáhnout zprávu z programu jednání, zároveň zpravidla navrhne nový termín k jejímu předložení.

Čl. 5
Účast členů na jednání rady

(1) Členové rady jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se řádně omluvit hejtmanovi nebo jeho náměstkovi, včetně pozdějšího příchodu na jednání rady. Rovněž předčasný odchod z jednání rady je možný pouze na základě oznámení řídícímu zasedání.

(2) Účast na jednání rady stvrzují členové rady podpisem do prezenční listiny.

Čl. 6
Průběh jednání rady

(1) Jednání rady jsou neveřejná.

(2) Jednání rady řídí hejtman kraje. V odůvodněných případech je hejtman oprávněn svěřit řízení svému náměstku či jinému členu rady. V případě neúčasti hejtmana řídí jednání jeho náměstek pověřený zastupováním, nebo určený člen rady (dále jen řídící). Řídící zejména dbá o dodržování jednacího řádu, zahajuje, vede a ukončuje jednání a rozpravu k jednotlivým bodům programu, uděluje a odnímá slovo, dostane-li se vystupující do rozporu s tímto jednacím řádem, dává pokyn k hlasování a oznamuje jeho výsledek.

(3) Řídící zahájí jednání ve stanovený čas a zjistí počet přítomných členů. Rada je usnášeníschopná v případě přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů rady. V případě, že rada není do třiceti minut po stanovené době zahájení usnášeníschopná, řídící zruší jednání a do sedmi dnů svolá jednání nové.

(4) Řídící v úvodu jednání konstatuje počet přítomných členů rady a dalších účastníků. Určí dva ověřovatele zápisu a dále zapisovatelku zápisu.

(5) Navržený program jednání schvaluje v úvodu každého jednání rada. Při schvalování programu lze podat návrh na zařazení, předřazení, případně vypuštění bodu programu. K tomuto návrhu se nevede rozprava, pokud rada nerozhodne jinak.

(6) Pravidelnými body jednání jsou vždy informace hejtmana a radních o činnosti, dále bod Různé.

(7) Řídící oznámí ověření zápisu z minulého jednání rady, případně jaké námitky byly proti zápisu vzneseny. V případě, že byly námitky proti zápisu uplatněny, je jejich projednání vždy zařazeno na program jednání rady. Stejně se postupuje i u redakčních oprav, viz čl. 13, odst. 1.

(8) Mimo členy rady se trvale jednání tohoto orgánu zúčastňuje ředitel úřadu s hlasem poradním. Jednání se dále účastní zapisovatelé a tisková mluvčí. Pokud jednací bod navrhuje člen zastupitelstva, je zpravidla přizván k projednání. Zpracovatelé, kterých se jednání v konkrétním případě týká, se jednání rady účastní pouze v době nezbytné pro uvedení a zdůvodnění návrhu a v době rozpravy o něm. Účast dalších přítomných je plně v kompetenci rozhodnutí rady.

(9) V případě požadavku kteréhokoli člena rady, kterého podpoří alespoň čtyři další členové rady, se jednání rady přeruší a následuje uzavřená porada k posouzení dané záležitosti. Této porady se účastní zpravidla pouze členové rady. Z průběhu porady není pořizován zvukový záznam. V rámci tohoto jednání se diskutuje i o formě a obsahu zápisu a usnesení z této části. Po ukončení uzavřené porady pokračuje jednání rady konstatováním dohodnutého textu do zápisu vč. usnesení, o kterém se pak hlasuje.

(10) Úvodní slovo ke zprávě přednese předkladatel s tím, že si může vyžádat účast zpracovatele zprávy.

(11) Do rozpravy se mohou přihlásit členové rady a ostatní účastníci jednání zvednutím ruky.

(12) Technická poznámka se signalizuje „téčkem“. Technická poznámka obsahuje především upozornění na porušení jednacího řádu, právních předpisů, jinou procedurální záležitost či technickou stránku jednání. Řídící udělí slovo k technické poznámce přednostně.

(13) Má-li být určitá část rozpravy doslovně zaprotokolována, upozorní člen rady na tuto skutečnost zapisovatelům předem. Člen rady má také právo žádat zapisovatele o doslovné zaprotokolování svého stanoviska. Oba tyto případné požadavky musí být v zápise splněny, jinak se v zápise stručně shrne, o čem bylo jednáno.

(14) Zapisovatelé jsou oprávněni v případě nejasností (zejména v usnesení) kdykoliv v průběhu jednání požádat řídícího jednání o nezbytné formulace zápisu či usnesení.

(15) Rada se může usnést na omezujících opatřeních týkajících se délky rozpravy, opakovaného vystoupení k témuž jednacímu bodu apod.

Čl. 7
Hlasování

(1) Hlasování je prováděno veřejně, nerozhodne-li rada před hlasováním jinak. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky, a to v pořadí:

– pro návrh,

– proti návrhu,

– zdržel(-a) se.

(2) O konečném znění usnesení dává řídící hlasovat. Každý člen rady má právo navrhnout, aby se o jednotlivých bodech usnesení hlasovalo odděleně. Při jakékoliv úpravě návrhu usnesení je řídící povinen přednést alespoň text upraveného návrhu v plném znění.

(3) Rada hlasuje vždy o kladném stvrzení návrhu usnesení. V případě negativního znění návrhu musí být tento návrh přeformulován nebo předkladatelem stažen.

(4) Pokud jsou vzneseny připomínky a pozměňovací návrhy k návrhu původnímu, hlasuje se nejprve o těchto změnách, poté se hlasuje o ostatních částech původního návrhu, pokud se rada u konkrétního případu nedohodne jinak.

(5) Usnesení je přijato v případě, že pro návrh hlasuje nadpoloviční většina všech členů rady, tj. nejméně pět.

(6) Výsledek hlasování oznamuje řídící jednání.

(7) Kterýkoliv člen rady může požádat o zveřejnění výsledku toho, jak který člen v dané věci hlasoval. O tomto požadavku rozhodne rada hlasováním.

Čl. 8
Ukončení jednání rady

(1) Řídící prohlásí jednání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí jednání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů rady pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastanou-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech svolá řídící do 7 dnů nové jednání rady k neprojednaným bodům schváleného programu.

Čl. 9
Usnesení rady

(1) Usnesení přijaté radou musí mít konkrétní obsah a vyžadují-li to okolnosti i termínovou a jmennou odpovědnost.

(2) Případné změny návrhu usnesení musí být zřetelně formulovány tak, aby mohly být zaneseny do zápisu. V případě potřeby jsou zapisovatelé oprávněni si vyžádat od předkladatele změnu usnesení v písemné formě.

(3) Hejtman může pozastavit výkon usnesení rady kraje v duchu § 62 zákona č. 129/2000 Sb., má-li za to, že jde o usnesení nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva.

(4) Termíny a pozvánky jednání rady, usnesení a zápis jsou zveřejňovány na příslušné stránce portálu Pardubického kraje v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů. Termíny a pozvánky mimořádných jednání rady nejsou zveřejňovány; usnesení a zápis z takového jednání jsou zveřejňovány.

Čl. 10
Organizační a technické zabezpečení jednání rady

(1) Organizační a technickou přípravu jednání zabezpečuje ředitel úřadu. Za organizaci podkladů k jednání zodpovídá organizační oddělení v souladu s vnitřní normou Pravidla pro přípravu zpráv na jednání rady a zastupitelstva v platném znění. Za technické záležitosti provozu přenosných počítačů a za síťové připojení zodpovídá oddělení informatiky kanceláře ředitele úřadu.

(2) Z průběhu jednání rady se pořizuje zvukový záznam a stručný zápis, za jehož vyhotovení odpovídá organizační oddělení. Zvukový záznam slouží pro vyhotovení zápisu. Je skartován k 31. 12. následujícího kalendářního roku.

Zápis obsahuje:

– den a místo jednání,

– čas zahájení a ukončení jednání,

– jméno řídícího jednání a ověřovatelů,

– přehled přítomných a omluvených členů rady a dalších zúčastněných osob,

– program jednání,

– název jednotlivých bodů jednání,

– jméno a funkci předkladatele a zpracovatele,

– stručný obsah rozpravy k jednotlivým bodům, kde se uvedou jména vystupujících osob a případné protinávrhy,

– přijaté závěry a usnesení včetně poměru hlasování pro příslušné usnesení,

– v zápisech, na úvodních listech předkládaných zpráv a v usneseních se u vystupujících a zodpovědných osob apod. uvádí pouze jméno a příjmení bez titulů,

– v případě vyžádání dle čl. 6, odst. 13, jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu zachycení stanoviska členů rady, případně vystoupení v rozpravě.

(3) Nedílnou součástí dokumentace jednání rady je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně a případně další písemnosti.

(4) Usnesení rady se číslují ve vzestupné číselné řadě platné pro příslušné volební období (mimo usnesení procesní povahy týkající se průběhu samotného jednání). Označují se symbolem: R/pořadové číslo usnesení/poslední dvojčíslí kalendářního roku, např. R/1234/09. Usnesení procesní povahy se nečísluje.

(5) Zápis z jednání rady, který obsahuje vedle dalších náležitostí plné texty číslovaných usnesení, potvrzují podpisem (včetně uvedení data podpisu) hejtman a dva ověřovatelé zápisu.

(6) Zápis je nutno pořídit do deseti dnů po skončení jednání včetně podpisu ověřovatelů a hejtmana. Poté organizační oddělení zasílá zápis elektronicky určeným osobám. Anonymizovaný zápis a usnesení se zveřejňují na příslušné stránce portálu Pardubického kraje.

(7) Samostatná usnesení vyhotovuje v návaznosti na ověření zápisu organizační oddělení s tím, že za radu je uveden hejtman a náměstek hejtmana pověřený zastupováním, oba s doložkou „v. r.“ za jménem a razítkem. V případě potřeby osvědčit právní úkon podepisují uvedení členové rady stejnopis usnesení vlastnoručně.

(8) Dokumentace z jednání rady obsahuje:
– prezenční listinu s vlastnoručními podpisy (archivovanou analogově, tj. v listinné podobě),
– pozvánku na řádné jednání (archivovanou analogově),
– projednávané zprávy archivované digitálně, tj. v elektronické podobě; s výjimkou:
• částí zpráv, které nejsou z důvodu ochrany osobních údajů vloženy do modulu Ginis-Usnesení – takové části se archivují analogově,
• zpráv pro rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře, pokud jsou na úvodním listě zprávy uvedena jména osob mimo krajský úřad, která nemají přístup k modulu Ginis-Usnesení – takové zprávy se archivují analogově; pokud titulní list zprávy obsahuje pouze jména osob s přístupem k modulu Ginis-Usnesení (tedy všechny osoby mohou zprávu elektronicky podepsat), archivuje se taková zpráva digitálně,
– v případě změny nebo doplnění textu důvodové zprávy nebo přílohy v průběhu jednání i listinný originál důvodové zprávy nebo přílohy ve znění schváleném radou (organizační oddělení originál následně opatří otiskem razítka „Ve znění schváleném radou“); všechny tyto změny musejí být zaneseny v digitální podobě i do modulu Ginis-Usnesení,
– ostatní dokumentace (archivovaná digitálně), ke které rada nepřijala usnesení, případně další dokumenty dle čl. 10, odst. 3 (mimo prezenční listinu archivované digitálně),
– zápis podepsaný ověřovateli a hejtmanem (archivovaný analogově),
– vzestupně dle pořadových čísel seřazená usnesení (archivovaná digitálně).

(9) Za ukládání písemností odpovídá odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad. Přitom zabezpečí jejich uložení tak, aby byly chráněny odpovídajícím způsobem před přístupem neoprávněných osob.

(10) Právo nahlížet a pořizovat si výpisky v souladu se zákony (viz např. § 12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) realizují odvětvové odbory úřadu.

(11) Dokumentace z jednání se předává spisovně úřadu dle skartačního řádu, nejpozději však po ukončení volebního období.

(12) Tiskové opravy:

a) Případnou tiskovou opravu zřejmých přepisů a chyb (neměnících obsah) v usnesení nebo v zápise (po ověření) lze provádět pouze výjimečně, a to formou redakční opravy, kterou projedná předkladatel s organizačním oddělením.

b) Tisková oprava zřejmých přepisů a chyb (neměnících obsah) usnesení se uvede na závěr písemně vyhotoveného usnesení z jednání. O provedení tiskové opravy se radní informují elektronickou poštou, stejnou cestou vyjádří i své stanovisko (souhlas či nesouhlas). Při zveřejňování na příslušné stránce portálu Pardubického kraje se obsah tiskové opravy zapracuje již přímo do textu příslušného usnesení. Obdobně se aktualizuje i zápis z jednání.

c) Tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění projednaný dokument, schválené usnesení nebo ověřený zápis (např. chybně uvedený název firmy, chybné uvedení zúčastněných stran smlouvy, finanční částka). Takové změny je oprávněna provést (zpravidla z podnětu předkladatele formou revokace) pouze rada na svém dalším zasedání.

Čl. 11
Kontrola plnění usnesení

(1) Kontrolu plnění usnesení provádí rada prostřednictvím kontrolní zprávy zpracované odborem organizačním a právním a krajským živnostenským úřadem (na základě průběžné kontrolní činnosti zpracovatelských odborů) dle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí.

(2) Uzávěrky komentářů k ukládacím usnesením rady se stanovují vždy na první pracovní den kalendářního čtvrtletí.

(3) Krajský úřad – jeho ředitel a zejména každý zpracovatel zprávy na jednání rady (zpravidla vedoucí odboru) odpovídají radě za plnění úkolů uložených úřadu a vyplývajících z usnesení schválených radou.

(4) Vyhodnocení plnění usnesení se provádí ve zprávě, kde je uvedeno číslo usnesení a

– u splněných usnesení jejich název a stručné vyhodnocení plnění a termín splnění,

– u rozpracovaných a trvalých usnesení jejich název.

Čl. 12
Komise rady

(1) Rada může zřídit jako své iniciační a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty mohou předkládat komise radě.

(2) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

(3) Komise je ze své činnosti odpovědna radě.

(4) Komise ukončí svoji činnost s koncem volebního období rady. O jiném způsobu ukončení nebo pokračování v činnosti na konci volebního období rozhodne rada.

(5) Nedílnou součástí tohoto jednacího řádu je vzorový statut komise Rady Pardubického kraje (příloha č. 1) a vzorový jednací řád komise Rady Pardubického kraje (příloha č. 2).

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

(1) Tato vnitřní norma nabývá účinnosti dne 15. 6. 2019 a ruší směrnici VN/26/2012, Jednací řád Rady Pardubického kraje, a její novelu VN/26/2017.

(2) V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 směrnice VN/1/2014, Vnitřní normy Pardubického kraje, je stanovena povinnost zaměstnancům seznámit se s touto vnitřní normou.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.