Jednací a volební řád Zastupitelstva Pardubického kraje

Kap. I.
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád upravuje přípravu, svolání a průběh jednání zastupitelstva, způsob usnášení a kontrolu plnění usnesení. Jednací řád dále upravuje činnost výborů zastupitelstva.
 2. Jednací řád se nevztahuje na volby upravené volebním řádem zastupitelstva, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak.
 3. Skutečnosti, které zákon nebo tento jednací řádu neupravuje, stanoví zastupitelstvo svým usnesením.
 4. Zastupitelé se při své činnosti prokazují průkazem člena zastupitelstva vydaným krajským úřadem.
 5. Zastupitelé jsou povinni nakládat s údaji (včetně údajů osobních), které jsou jim předány v souvislosti s výkonem jejich funkce, v souladu s platnými právními předpisy (Zejm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.).

Čl. 2
Svolání a doba jednání

 1. Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
 2. Jednání zastupitelstva se konají v územním obvodu kraje.
 3. Jednání svolává hejtman kraje písemně nejpozději 10 dnů před dnem jednání.
 4. Pozvánku na jednání zastupitelstva s navrženým programem odesílá odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen krajský úřad) elektronickou poštou. Podklady k jednání vystavuje na příslušné stránce internetu (zabezpečená elektronická distribuce dokumentů).
  V případě pozdějšího vyhotovení zprávy odesílá krajský úřad zprávu elektronicky. Při předávání zprávy v den jednání na stůl krajský úřad předává zastupitelům takovou zprávu v listinné podobě. Stejně se postupuje, pokud byl materiál odeslán den před jednáním.
 5. Krajský úřad informuje veřejnost o místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva vyvěšením na úřední desku krajského úřadu nejpozději 10 dnů před dnem jednání. Ve stejné lhůtě krajský úřad zabezpečí zveřejnění informace na elektronické úřední desce úřadu a informaci o době, místě a navrženém programu jednání nabídne ke zveřejnění regionálním hromadným sdělovacím prostředkům.
 6. Jednání se konají v pracovní dny, nejdříve od 9:00 hodin, nejdéle do 21:00 hodin. Zastupitelstvo může usnesením rozhodnout o prodloužení doby již započatého jednání i po 21:00 hod.

Čl. 3
Příprava jednání

 1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje rada, stanoví přitom zejména:
  1. dobu a místo jednání,
  2. návrh programu jednání zastupitelstva a písemné podklady pro toto jednání.
 2. Návrhy k zařazení do programu jednání a písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva předkládá navrhovatel písemně radě prostřednictvím krajského úřadu tak, aby mohly být radou projednány a nejpozději 10 dnů před dnem jednání zastupitelstva odeslány se stanoviskem rady, případně příslušného výboru členům zastupitelstva.
 3. Materiály pro jednání zastupitelstva musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva řádně posoudit projednávanou problematiku a zaujmout stanovisko. Zpracovatel odpovídá za věcnou správnost předkládaného materiálu a jeho soulad s platnými právními předpisy.
 4. Při přípravě projednávání rozpočtu kraje a závěrečného účtu se postupuje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Čl. 4
Účast členů zastupitelstva na jednání

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastnit se každého jednání zastupitelstva, dodržovat právní předpisy vztahující se k těmto jednáním (např. § 34 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích) a dodržovat tento jednací řád. V případě neúčasti z vážných důvodů jsou povinni se před jednáním zastupitelstva řádně omluvit hejtmanovi prostřednictvím organizačního oddělení odboru organizačního a právního a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen organizační oddělení).
 2. Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných. Po dobu jednání se zdržují v jednací místnosti. Odchod z jednání zastupitelstva je možný pouze po oznámení odchodu řídícímu jednání.
 3. Nebude-li se neuvolněný člen zastupitelstva opakovaně (2x za sebou) účastnit bez řádné omluvy (dle odst. 1) jednání zastupitelstva, ztrácí nárok na odměnu za výkon funkce za měsíce následující po jednání zastupitelstva a to až do doby, kdy se zúčastní jednání zastupitelstva, popřípadě se z něj z vážných důvodů řádně omluví. O uplatnění tohoto ustanovení rozhoduje zastupitelstvo usnesením.

Čl. 5
Účast veřejnosti na jednání

 1. Jednání zastupitelstva jsou veřejná. Právo aktivně se účastnit zasedání zastupitelstva mají občané kraje, kteří dosáhli věku 18 let a další osoby stanovené zákonem. Písemná vyjádření občanů kraje k návrhu rozpočtu kraje a k závěrečnému účtu kraje lze uplatnit tak, aby tato vyjádření Pardubický kraj obdržel nejpozději 2 dny před příslušným jednáním zastupitelstva.
 2. Pokud se jednání zastupitelstva účastní prezident republiky, člen vlády nebo jím pověřený zástupce, poslanec, senátor, veřejný ochránce práv, soudce Ústavního soudu ČR a požádá o slovo, musí mu být vždy uděleno.

Čl. 6
Program jednání

 1. Program jednání navržený radou schvaluje v úvodu každého jednání zastupitelstvo.
 2. K jednání zastupitelstva se předkládají pouze věci, které byly navrženy radou nebo zařazeny zastupitelstvem do programu, nebo jejichž projednání vyplývá z tohoto jednacího řádu. Návrh na zařazení, případně vypuštění bodu programu lze podat při projednávání programu v úvodu jednání. K tomuto návrhu se nevede rozprava, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. O zařazení nebo vypuštění takového bodu programu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. O případném návrhu na doplnění nových bodů přednesených v průběhu zasedání rozhodne zastupitelstvo hlasováním.
 3. Pravidelným bodem jednání je vždy zpráva o činnosti rady, jejíž součástí je přehled přijatých usnesení rady. Zastupitelé jsou rovněž průběžně informováni také elektronicky prostřednictvím vystavování materiálů z jednání rad na příslušné stránce internetu (zabezpečená elektronická distribuce dokumentů).

Čl. 7
Průběh jednání zastupitelstva

 1. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla nejstarší člen zastupitelstva do doby, než je zvolen hejtman nebo náměstek hejtmana. Ostatní jednání řídí hejtman kraje nebo jeho zástupce, popřípadě určený člen rady.
 2. Řídící zejména dbá o dodržování jednacího řádu, zahajuje, vede a ukončuje jednání a rozpravu k jednotlivým bodům programu, uděluje slovo a odnímá slovo, dostane-li se vystupující do rozporu s tímto jednacím řádem, dává pokyn k hlasování a oznamuje jeho výsledek.
 3. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, vyčká řídící 15 minut. V případě, že ani poté není nadpoloviční většina přítomna, ukončí jednání. Řídící ukončí jednání i v okamžiku, klesne-li na méně než 23 počet přítomných členů zastupitelstva v průběhu jednání. Do 15 dnů se koná náhradní jednání k dosud neprojednanému programu. O konání jednání jsou členové vyrozuměni pozvánkou, písemné podklady se znovu nezasílají.
 4. Jednání je zahajováno schválením programu. V případě, že je součástí jednání i slib nového člena zastupitelstva, je úvodním bodem tento slib. Po schválení programu zvolí zastupitelstvo předsedu a další dva členy návrhové komise a dále volí dva ověřovatele zápisu. Návrhová komise plní dohledovou funkci, posuzuje soulad navržených usnesení s jednacím řádem (viz zejm. čl. 8 odst. 1). V případě, že obdrží návrhy na změny a doplnění usnesení, přednáší text upravené části návrhu (viz čl. 8 odst. 2 a 3).
 5. Řídící určí zapisovatele zápisu a sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kdy byl připraven k nahlédnutí na krajském úřadu, případně jaké námitky byly proti zápisu vzneseny. V případě, že byly námitky proti zápisu uplatněny, je jejich projednání zařazeno na program jednání zastupitelstva.. Řídící dále upozorní, že je pro potřeby zápisu prováděn zvukový záznam z jednání.
 6. Úvodní slovo k jednotlivým bodům programu přednese předkladatel/-ka zprávy. V zájmu bližšího objasnění může řídící udělit slovo i zpracovatelům zprávy.
 7. Rozprava se vede ke každému bodu programu jednotlivě ihned po úvodním slovu předkladatele, pokud zastupitelstvo nerozhodne na návrh člena zastupitelstva jinak (přesunutí rozpravy, sloučení rozpravy k více bodům apod.). Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva pomocí technického zařízení, případně písemně a po vyčerpání těchto přihlášek i zvednutím ruky. Řídící uděluje slovo zpravidla v pořadí, v jakém byly přihlášky do rozpravy podány. Z jednotlivých vystoupení v rozpravě musí být zřejmý konkrétní návrh k projednávanému bodu programu. Přednesené návrhy na změny navrženého usnesení, s výjimkou úprav navržených předkladatelem zprávy, musí být do zahájení hlasování podány v písemné podobě předsedovi návrhové komise, jinak se k nim nepřihlíží.
 8. Po vyčerpání všech přihlášek členů zastupitelstva udělí řídící slovo osobám uvedeným v čl. 5., odst. 1. Po skončení jejich vystoupení se mohou členové zastupitelstva přihlásit do další rozpravy.
 9. Člen zastupitelstva se může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání bodu programu nebo námitka pro porušení jednacího řádu nebo platných právních předpisů. K faktické poznámce se člen zastupitelstva přihlašuje pomocí technického zařízení a současně signalizací "T" – technická poznámka. Slovo je mu uděleno bezprostředně po ukončení právě probíhajícího vystoupení. Vystoupení v rámci faktické poznámky nesmí překročit dvě minuty, odpověď na ni taktéž. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný zastupitel zpravidla bezodkladně, připomínky jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů. Dotaz je vždy součástí zápisu z jednání.
 10. V téže věci nemůže nikdo vystupovat více než dvakrát (s výjimkou faktických poznámek).
 11. Doba jednotlivého vystoupení se omezuje na méně než pět minut (pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak), toto omezení se nevztahuje na řídícího jednání a na předkladatele projednávané zprávy.
 12. Předkladatel má právo v případě zjištěných nejasností stáhnout zprávu z programu jednání, zároveň navrhne nový termín k jejímu předložení. Člen zastupitelstva je povinen před hlasováním oznámit svůj případný vztah (osobní zájem) k projednávané věci, aby nedošlo ke střetu zájmů. Oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.
 13. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva, řídící může vykázat z jednací místnosti rušitele jednáníV průběhu zasedání zastupitelstva se doporučuje v zasedací místnosti nepoužívat mobilní telefony.
 14. Nejdéle po dvou hodinách jednání zastupitelstva předsedající zpravidla zasedání přeruší a vyhlásí přestávku v trvání alespoň patnácti minut.

Čl. 8
Příprava usnesení zastupitelstva

 1. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly jsou v usnesení formulovány stručně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Je-li nositelem úkolu krajský úřad, je odpovědnou osobou vždy ředitel úřadu.
 2. Návrhová komise plní dohledovou funkci u hlasování o návrzích usnesení a posuzuje soulad v materiálech předložených usnesení s jednacím řádem (viz zejm. čl. 8 odst. 1). V případě zjištění nesouladu na tuto skutečnost upozorní členy zastupitelstva před hlasováním formou faktické poznámky.
 3. V případě podání písemného návrhu na změnu usnesení (viz poslední věta čl. 7 odst. 7) návrhová komise organizuje hlasování. Po dohodě s předkladatelem návrhu na usnesení může návrhová komise návrh přeformulovat, sloučit s jiným návrhem apod.
 4. Stanoviska návrhové komise musí schválit nadpoloviční většina členů komise.

Čl. 9
Hlasování

 1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Hlasování je prováděno veřejně, nerozhodne-li zastupitelstvo před hlasováním jinak. Veřejné hlasování se provádí prostřednictvím hlasovacího zařízení a současně zdvižením ruky v případě nefunkčnosti zařízení zobrazujícího hlasování jednotlivých zastupitelů, případně zdvižením ruky při nefunkčnosti hlasovacího zařízení, a to v pořadí:
  – pro návrh,
  – proti návrhu,
  – zdržel se hlasování.
 2. Hlasování probíhá po ukončení rozpravy u jednotlivého bodu programu. Hlasování, u kterých nebyl podán písemný návrh na změnu usnesení, nebo byla úprava provedena předkladatelem zprávy, organizuje řídící. Pokud je podán písemný návrh na změnu usnesení a organizace přípravy hlasování návrhovou komisí vyžaduje delší dobu, může být hlasování řídícím přesunuto na dobu pozdější.
 3. V případě předložení písemného návrhu na úpravu usnesení je předseda návrhové komise povinen přednést text upravené části návrhu. To neplatí, pokud úpravu provede předkladatel zprávy.
  Výzvu k provedení hlasování dává řídící.
 4. Průběh hlasování musí být v případě písemně obdržených návrhů připraven návrhovou komisí tak, aby bylo hlasováno v tomto pořadí:
  1. návrh na odročení (pokud byl podán),
  2. návrh na zamítnutí (pokud byl podán),
  3. protinávrhy k usnesení uvedeném v podkladovém materiálu - změny či vypuštění části návrhu, případně návrh jiné předlohy (pokud byly podány), a to v opačném pořadí, než v jakém byly podány,
  4. usnesení navržené předkladatelem v podkladovém materiálu.
 5. Jestliže návrh obsahuje několik částí, hlasuje se o celém tomto návrhu. Pokud však člen zastupitelstva požádá o oddělené hlasování, hlasuje se v souladu se žádostí odděleně. Uplatnění žádosti o oddělené hlasování je součástí zápisu.
 6. Po schválení jednoho návrhu, který vylučuje další návrh (návrhy), se o těchto návrzích již nehlasuje. Nehlasovatelnost dalších návrhů konstatuje návrhová komise.
 7. Jestliže k příslušnému bodu programu zastupitelstvo nepřijalo žádný návrh dle odst. 4, může se zastupitelstvo na návrh řídícího usnést na dohodovacím řízení. Řídící v tomto případě přeruší jednání a vyzve politické kluby zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci do tohoto řízení. Dohodovací řízení vede řídící. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, řídící obnoví přerušené jednání zastupitelstva, přednese dohodnutý návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li návrh vzešlý z dohodovacího řízení potřebnou většinu, ukončí řídící projednávání bodu.
 8. Výsledky hlasování se zveřejňují na oficiální internetové adrese Pardubického kraje.

Čl. 10
Schvalování obecně závazných právních předpisů

 1. O obecně závazných právních předpisech kraje se hlasuje tak, že je předložený návrh buď schválen, nebo zamítnut.
 2. Při zamítnutí předloženého návrhu může zastupitelstvo doporučit, v jakém směru má být návrh doplněn nebo změněn. Upravený návrh je projednáván na následujícím jednání zastupitelstva.

Čl. 11
Plnění usnesení a kontrola

 1. Plnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje rada. O plnění usnesení rada informuje zastupitelstvo. Dvakrát ročně rada předkládá souhrnnou zprávu týkající se kontroly plnění usnesení zastupitelstvu.
 2. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva dále provádí kontrolní výbor.

Čl. 12
Organizačně technické záležitosti jednání zastupitelstva

 1. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá krajský úřad. Vystupující osoby se v zápise uvádějí plným jménem a příjmením bez uvedení akademických titulů, hodností apod.
 2. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení jednání včetně podpisu ověřovatelů a hejtmana.
 3. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší jednání zastupitelstva. Stejným způsobem se postupuje v případě, kdy ověřovatel odmítne zápis ověřit.
 4. Zápis, který obsahuje také plné texty číslovaných usnesení podepisují hejtman (nebo náměstek hejtmana) a zvolení ověřovatelé. Ověřený zápis musí být uložen k nahlédnutí na krajském úřadě. Po ověření je zápis zaslán elektronickou poštou všem členům zastupitelstva.
 5. Výsledkům voleb se v zápise formálně přiděluje číslo usnesení.
 6. V zápise se uvádí:
  1. den a místo jednání,
  2. hodina zahájení, ukončení a doba přerušení jednání,
  3. údaj o počtu přítomných, jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva,
  4. jména řídícího, ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatelů,
  5. schválený program jednání,
  6. návrhy vyplývající z rozpravy se jmény překladatelů,
  7. stručný obsah vystoupení členů zastupitelstva a veřejnosti na jednání,
  8. žádosti členů zastupitelstva dle čl. 9 odst. 5,
  9. průběh a výsledky hlasování včetně uvedení poměru hlasování, na žádost člena zastupitelstva se do zápisu uvede, jakým způsobem o příslušném návrhu hlasoval,
  10. znění schváleného usnesení,
  11. další skutečnosti, které se dle rozhodnutí zastupitelstva mají stát součástí zápisu.
 7. Samostatná usnesení vyhotovuje v návaznosti na ověření zápisu krajský úřad s tím, že za zastupitelstvo je uveden hejtman a náměstek hejtmana, oba s doložkou "v. r." za jménem a razítko "Pardubický kraj, zastupitelstvo kraje". V případě potřeby osvědčit právní úkon podepisují stejnopis usnesení vlastnoručně.
 8. Usnesení zastupitelstva se číslují ve vzestupné číselné řadě platné pro příslušné volební období (mimo usnesení procesní povahy týkajících se průběhu samotného jednání, která se pro potřeby zápisu nečíslují). Označují se symbolem: Z/pořadové číslo usnesení/poslední dvojčíslí kalendářního roku.
 9. Nedílnou součástí dokumentace jednání zastupitelstva jsou dále pozvánka s písemnými originály zpráv, prezenční listina, písemná vyhotovení návrhů a dotazů vznesených v průběhu jednání, případně další písemnosti.
 10. Zvukové záznamy z jednání zastupitelstva slouží primárně pro potřeby vyhotovení zápisu. Zvukový záznam je uložen do konce následujícího kalendářního roku, pak je bez náhrady skartován.
 11. Za ukládání dokumentace odpovídá odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad krajského úřadu. Přitom zabezpečí jejich uložení tak, aby byly chráněny odpovídajícím způsobem před přístupem neoprávněných osob.
 12. Právo nahlížet a pořizovat si výpisky v souladu se zákony (viz např. § 12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) realizují odvětvové odbory úřadu.
 13. Zápis, usnesení a hlasování jsou uveřejňovány na příslušné internetové stránce Pardubického kraje. Usnesení a zápis jsou uveřejňovány v upravené verzi ve smyslu příslušných právních předpisů.
 14. Tiskové opravy:
  1. Případnou tiskovou opravu zřejmých přepisů a chyb (neměnících obsah) v usnesení nebo v zápise (po ověření) lze provádět pouze výjimečně, a to formou redakční opravy, kterou projedná předkladatel s organizačním oddělením.
  2. Tisková oprava zřejmých přepisů a chyb (neměnících obsah) usnesení se uvede na závěr písemně vyhotoveného usnesení z jednání. O provedení tiskové opravy se zastupitelé informují elektronickou poštou. Při zveřejňování na internetových stránkách kraje se obsah tiskové opravy zapracuje již přímo do textu příslušného usnesení. Obdobně se aktualizuje i zápis z jednání.
  3. Tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění projednaný dokument, schválené usnesení nebo ověřený zápis (např. chybně uvedený název firmy, chybné uvedení zúčastněných stran smlouvy, finanční částka). Takové změny je oprávněno provést na návrh rady (zpravidla z podnětu předkladatele formou revokace) pouze zastupitelstvo na svém dalším zasedání.
 15. K zajištění řádného průběhu zasedání stanoví vedoucí kanceláře ředitele službu u šatny a zajistí otevření balkónů pro veřejnost. V případě potřeby zajišťuje dále skrutátory pro veřejné hlasování.

Kap. II.
VOLEBNÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Tento volební řád upravuje volby orgánů Zastupitelstva Pardubického kraje (dále jen zastupitelstvo), případně ostatní volby, které zastupitelstvo provádí. Tento volební řád neplatí pro volbu přísedících soudů.
 2. Volby probíhají tajným hlasováním, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. Veřejné hlasování se použije zpravidla v případě, kdy je počet kandidátů nižší nebo roven počtu funkcí obsazovaných příslušnou volbou.
 3. Zastupitelstvo může volit pouze ty kandidáty, kteří předem vyslovili s kandidaturou na příslušnou funkci souhlas.

Čl. 2
Volební komise

 1. Volební komise zastupitelstva (dále jen komise) se zřizuje v případě, kdy volby probíhají tajným hlasováním.
 2. Volby řídí a organizuje volební komise. Komise je složena ze členů zastupitelstva delegovaných politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí, které získaly v zastupitelstvu zastoupení (dále jen klub) a jejichž zástupci jsou přítomni na příslušném zasedání zastupitelstva. Každý klub má právo delegovat do komise jednoho člena zastupitelstva.
 3. Práci komise řídí předseda, vybraný z řad členů komise losem.
 4. Rozhodnutí komise jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise.

Čl. 3
Společná ustanovení pro oba způsoby hlasování

 1. Návrh kandidátů na jednotlivé funkce předkládají členové zastupitelstva předsedovi komise v případě, že není ustanovena řídícímu jednání. U návrhu se uvádí, zda jde o návrh celého klubu.
 2. Před zahájením volby vyzve řídící kandidáty, aby veřejně prohlásili souhlas s kandidaturou. V případě nepřítomnosti navrženého kandidáta je nutno před zahájením volby doložit jeho souhlas v písemné formě.
 3. Volby probíhají jednotlivě pro každou z navržených funkcí, pokud zastupitelstvo nerozhodne o sloučení voleb. V případě, že jsou součástí programu zastupitelstva volby do více funkcí, probíhají v tomto pořadí:
  1. volba hejtmana,
  2. volba náměstka hejtmana,
  3. volba člena Rady Pardubického kraje,
  4. volba předsedy výboru zastupitelstva,
  5. volba člena výboru zastupitelstva,
  6. volba předsedy jiného orgánu zastupitelstva,
  7. volba člena jiného orgánu zastupitelstva,
  8. ostatní volby.
 4. Kandidát je zvolen, získal-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.
 5. Mezi jednotlivými koly voleb, případně před novou volbou, se může zastupitelstvo na návrh řídícího usnést na dohodovacím řízení. Průběh dohodovacího řízení se řídí jednacím řádem zastupitelstva Pardubického kraje.
 6. Zastupitelstvo může odložit konání druhého kola a dalších kol voleb na další jednání zastupitelstva.

Čl. 4
Průběh tajného hlasování

 1. Na základě návrhů členů zastupitelstva vyhotoví komise hlasovací lístky. Na hlasovacích lístcích uvede v abecedním pořadí příjmení a jméno všech navržených kandidátů. Zastupitelstvo může rozhodnout o tom, že na hlasovacím lístku budou doplněny další údaje. Úplnost hlasovacího lístku potvrzují všichni členové komise svým podpisem. Toto vyhotovení hlasovacího lístku je součástí volebního protokolu.
 2. Stejnopisy hlasovacího lístku ověřeného komisí podepíše předseda komise. Podepsané hlasovací lístky jsou vydány komisí proti podpisu všem přítomným členům zastupitelstva.
 3. Řídící po dohodě s předsedou komise vyhlásí dobu pro provedení volby.
 4. Volba se provádí označením křížku před jménem kandidáta. Hlasovací lístek je neplatný:
  1. pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem,
  2. bylo-li označeno více kandidátů, než je možno zvolit,
  3. nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen,
  O neplatnosti hlasovacího lístku rozhoduje komise.
 5. Členové zastupitelstva odevzdají upravený hlasovací lístek ve stanoveném čase do volební urny, zapečetěné předsedou komise. Dohled nad hlasováním zajišťují členové komise.
 6. Pokud nezíská žádný z kandidátů potřebný počet hlasů, konají se další kola voleb. Do dalších kol vždy postupuje dvojnásobný počet kandidátů, než je volených funkcí, a to s nejvyšším počtem hlasů získaných v předchozím kole voleb. V případě rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti, kteří dosáhli shodného a vyššího počtu hlasů. Průběh dalších kol voleb je stejný jako v kole prvním.
 7. V případě, že mezi jednotlivými koly odstoupí některý z kandidátů postupujících do kola dalšího, postupuje místo něj do dalšího kola kandidát s následným nejvyšším počtem hlasů.
 8. Zastupitelstvo může po druhém a každém dalším kole voleb rozhodnout o provedení nových voleb. Pokud nejsou pro nové volby navrženi jiní kandidáti a není-li zastupitelstvem schválen postup dle čl. 3, odst. 5, odloží zastupitelstvo volbu na další zasedání zastupitelstva.

Čl. 5
Protokol o průběhu a výsledku voleb

 1. O průběhu a výsledku voleb tajným hlasováním zpracovává komise protokol. V protokolu se uvádí:
  1. označení voleb,
  2. seznam členů komise s uvedením jména předsedy,
  3. seznam navržených kandidátů s údajem o jejich souhlasu s kandidaturou (v případě jejich nepřítomnosti na zasedání zastupitelstva písemné vyhotovení souhlasu),
  4. počty hlasů pro jednotlivé kandidáty,
  5. v případě tajné volby počet vydaných a všech odevzdaných hlasovacích lístků; dále se uvede, kolik z odevzdaných hlasovacích lístků bylo neplatných a prázdných,
  6. údaje o zvolených kandidátech v rozsahu uvedeném na hlasovacím lístku,
  7. rozhodnutí komise.
 2. Součástí protokolu jsou další dokumenty stanovené tímto volebním řádem, rozhodnutím zastupitelstva nebo komise.
 3. Protokol podepisují všichni členové komise. Každý člen komise je oprávněn doplnit protokol o námitky. O námitkách člena komise rozhoduje zastupitelstvo.
 4. Předseda komise seznamuje s výsledky voleb a zněním protokolu zastupitelstvo.

Čl. 6
Průběh veřejného hlasování

 1. Průběh veřejného hlasování organizuje řídící jednání. Hlasování probíhá tak, že řídící jednání nejprve seznámí zastupitelstvo se všemi podanými návrhy. Dále zabezpečí postup dle čl. 3, odst. 2, tohoto řádu. Následně zabezpečí hlasování o jednotlivých kandidátech v pořadí tak, jak byly návrhy předloženy. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování.
 2. Hlasy členů zastupitelstva se sčítají pomocí hlasovacího zařízení. Pokud je nefunkční, sčítají je skrutátoři ustanovení řídícím pro příslušné volby zastupitelstva.
 3. Pokud žádný kandidát nezíská potřebný počet hlasů, může zastupitelstvo rozhodnout o druhém kole voleb, do kterého postupuje dvojnásobný počet kandidátů, než je volených funkcí, a to s nejvyšším počtem hlasů získaných v předchozím kole voleb. V případě rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti, kteří dosáhli shodného a vyššího počtu hlasů. V případě, že ani v druhém kole nezíská žádný kandidát potřebný počet hlasů, konají se nové volby.
 4. Pokud není navržen pro nové volby jiný kandidát, a není-li zastupitelstvem schválen postup dle čl. 3, odst. 5, odloží zastupitelstvo volbu na další zasedání zastupitelstva.
 5. Průběh a výsledky veřejného hlasování jsou podchyceny přímo v zápise z jednání zastupitelstva a nemají formu usnesení.

Kap. III.
VÝBORY ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE

Čl. 1
Činnost výborů

 1. Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Vymezení předmětu činnosti, případně úpravu dalších potřebných záležitostí schvaluje zastupitelstvo formou statutu konkrétního výboru. Zákonem vymezená působnost výboru finančního, výboru kontrolního a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost tímto ustanovením není dotčena.
 2. Zastupitelstvo volí a odvolává předsedu výboru, místopředsedu a další členy výboru. Zvolené osoby se při své činnosti prokazují průkazem vydaným krajským úřadem na volební období. Předsedou a místopředsedou výboru je vždy člen zastupitelstva.
 3. Členové výboru jsou povinni zúčastnit se každého jednání výboru. V případě neúčasti z vážných důvodů jsou povinni se před jednáním výboru řádně omluvit předsedovi výboru. Účast na jednání stvrzují členové výboru podpisem do listiny přítomných. Nebude-li se člen výboru opakovaně (2x za sebou) účastnit bez řádné omluvy jednání výboru, ztrácí nárok na odměnu za výkon funkce člena výboru (nečlen zastupitelstva) nebo část odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, která odpovídá rozdílu mezi odměnou prostého člena zastupitelstva a člena zastupitelstva, který je zároveň členem výboru, a to za měsíce následující po jednání výboru, nejdříve však po jednání zastupitelstva, které o uplatnění tohoto ustanovení rozhodne usnesením, a to až do doby, kdy se zúčastní jednání výboru, popřípadě se z něj řádně omluví.
 4. V případě nepřítomnosti předsedy výboru na jednání výboru plní jeho úkoly místopředseda. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy výboru určí výbor hlasováním člena výboru, který bude po nezbytnou dobu plnit úkoly předsedy výboru.
 5. Schválené návrhy a zprávy výboru jsou zastupitelstvu předkládány prostřednictvím rady a tvoří zpravidla samostatný bod programu jednání. Úvodní slovo ke zprávám, návrhům a stanoviskům výboru přednáší na jednání zastupitelstva předseda výboru. Pokud je předmětem zprávy výboru provedená kontrola, je zápis se zákonem uvedenými náležitostmi – § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) – součástí zastupitelstvu předkládaného materiálu.
 6. Stanoviska výboru k dalším zastupitelstvem projednávaným materiálům jsou zpravidla součástí materiálu, ke kterému byla vydána.
 7. Svolání a jednání výboru:
  1. Výbory se scházejí dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Jednání výboru svolává zpravidla nejdéle 7 dní před jednáním výboru a řídí předseda výboru. Pozvánku na jednání podepisuje předseda výboru a obsahuje program jednání, místo a čas jednání a potřebné podklady pro jednání. V mimořádných případech (kdy z časových důvodů nelze odložit získání stanoviska výboru) je předseda výboru oprávněn zrušit již svolané jednání výboru a současně
   • stanovit náhradní termín jednání, nebo
   • stanovit termín korespondenčního hlasování jako hlasování mimo vlastní zasedání (k němu dále v kap. III. čl. 1 odst. 8) pouze k připravovaným bodům na jednání zastupitelstva.
   O této skutečnosti je povinen informovat všechny členy výboru.
  2. Jednání výboru je neveřejné. Členové výboru jsou povinni zúčastnit se každého jednání výboru. V případě neúčasti jsou povinni se omluvit předsedovi výboru. Právem každého člena zastupitelstva je zúčastnit se jednání jakéhokoliv výboru zastupitelstva. O svém rozhodnutí zúčastnit se jednání výboru informuje předsedu konkrétního výboru zpravidla nejpozději den před jednáním. Jednání výboru se dále na základě pozvání předsedy výboru, případně rozhodnutí výboru jako hosté mohou zúčastnit i další osoby, jejichž přítomnost je, s ohledem na projednávané záležitosti, potřebná. O případné neúčasti osob pozvaných předsedou výboru na jednání výboru rozhoduje výbor.
  3. Není-li při zahájení i v průběhu jednání výboru přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru, předseda výboru vyčká 15 minut. V případě, že ani poté není nadpoloviční většina přítomna, ukončí jednání a následně svolá náhradní jednání, nebo stanoví termín korespondenčního hlasování.
  4. Jednání výboru je zahajováno schválením programu jednání. Předsedou navržený program jednání může být upraven na základě návrhu člena výboru. O úpravě programu rozhoduje výbor hlasováním bez rozpravy.
  5. Po schválení svého programu jednání výbor projednává jednotlivé body programu. Úvodní slovo po udělení slova předsedou výboru přednáší předkladatel nebo zpracovatel zprávy. Po vystoupení předkladatele nebo zpracovatele následuje rozprava. Právo vyjádřit se k projednávané věci má každý člen výboru, každý člen zastupitelstva účastnící se jednání výboru a dále hosté. Předseda výboru uděluje v rámci rozpravy slovo zpravidla dle pořadí přihlášených. Návrh na ukončení rozpravy je oprávněn podat každý člen výboru. O ukončení rozpravy rozhoduje výbor hlasováním bez rozpravy.
  6. Po ukončení rozpravy výbor hlasuje o návrhu usnesení. Návrh usnesení předkládá zpracovatel. Musí odpovídat výsledkům jednání. Předseda výboru nechá hlasovat o návrhu usnesení v tomto pořadí:
   1. návrh na odložení - pokud byl podán,
   2. návrh na zamítnutí - pokud byl podán,
   3. protinávrhy k předloženému návrhu - pokud byly podány, a to v opačném pořadí než byly podány,
   4. původní návrh předložený zpracovatelem.
   Po schválení jednoho návrhu, který vylučuje další návrh (návrhy), se o těchto návrzích již nehlasuje.
 8. Hlasování
  O každém návrhu rozhoduje výbor hlasováním.
  1. Veřejné hlasování
   Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky, a to v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržení se hlasování. K platnému rozhodnutí výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru.
  2. Korespondenční hlasování
   V mimořádném případě (kap. III. čl. 1 odst. 7a) se provádí korespondenční hlasování. Před jeho začátkem je členům výboru zaslána výzva k hlasování včetně stanovení lhůty k doručení odpovědi ke konečnému návrhu usnesení. Pokud nebyly členům výboru zaslány podklady k rozhodování již dříve s pozvánkou, jsou jim zaslány před hlasováním. Odpověď v korespondenčním hlasování obsahuje vyjádření k návrhu usnesení, a to ve formě "ano", nebo "ne", nebo "zdržuji se".
 9. Organizačně technické záležitosti jednání výboru:
  1. Z jednání výboru se do 10 dnů po skončení jednání vyhotovuje zápis. V zápise se uvádí den a místo jednání, hodina zahájení a ukončení jednání a doba přerušení jednání, údaj o počtu přítomných, jména omluvených a neomluvených členů výboru, údaj o přítomnosti dalších osob na jednání. Dále se v zápise uvádí schválený program jednání a přijatá usnesení, včetně výsledků hlasování. Pokud si člen výboru vyhradí stanovisko k projednávané věci a požádá o uvedení stanoviska do zápisu, je v zápise uvedeno i toto stanovisko člena výboru. V zápise lze dále uvádět další okolnosti významné pro průběh jednání. Zápis podepisuje předseda výboru.
  2. Z korespondenčního hlasování se do 10 dnů od jeho ukončení vyhotovuje protokol obsahující termín hlasování, údaj o počtu hlasujících, body k hlasování, návrhy usnesení a výsledky hlasování. Protokol, který obsahuje i datum vyhotovení, podepisuje předseda výboru.
  3. Termíny jednání výboru jsou výborem schvalovány ve vazbě na jednání zastupitelstva na období poloviny kalendářního roku.
  4. Termíny zasedání výborů a usnesení výborů jsou uveřejňovány na příslušné internetové stránce Pardubického kraje. Usnesení jsou uveřejňována v upravené verzi ve smyslu příslušných právních předpisů.
  5. Podrobnosti o organizačním a technickém zabezpečení činnosti výborů krajským úřadem stanoví rada.
  6. Pro veškeré materiály týkající se činnosti výborů se stanoví rovnocennost elektronické a písemné formy. Originály zápisů a usnesení výborů se v jednom vyhotovení neprodleně předávají organizačnímu oddělení odboru organizačního a právního a krajského živnostenského úřadu, který je archivuje.

Kap. IV.
ZÁVĚR

Čl. 1
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací a volební řád schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 21. 2. 2013. Účinnosti nabývá 1. 3. 2013.
 2. Nabytím účinnosti této organizační směrnice se ruší organizační směrnice VN/11/2010 a usnesení Z/203/10, Jednací řád Zastupitelstva Pardubického kraje, a usnesení Z/108/02 a Z/75/05, Volební řád Zastupitelstva Pardubického kraje.
 3. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 směrnice VN/1/2014, Vnitřní normy Pardubického kraje, je stanovena povinnost zaměstnancům seznámit se s touto vnitřní normou.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.