Aktuální informace

Možnost bezplatného poskytnutí dat GIS obcím

(4.5.2016)

Na základě licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED®), státního mapového díla v digitální formě, databáze Data200, výškopisu ČR, databáze INSPIRE a digitálních ortofot, poskytuje Zeměměřický úřad Pardubickému kraji (dále Pk) následující podklady:

 1. ZM 10 - barevná
 2. ZM 50 - barevná
 3. ZM 200 - barevná
 4. MČR 500 - barevná
 5. ZABAGED® - polohopis
 6. ZABAGED® - výškopis 3D vrstevnice
 7. Data200 - všechny vrstvy
 8. Ortofoto ČR
 9. Digitální model reliéfu ČR 4. generace (DMR 4G)
 10. Digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G)
 11. Digitální model povrchu ČR 1. generace (DMP 1G)
 12. INSPIRE datová sada pro téma Zeměpisná jména (GN)
 13. INSPIRE datová sada pro téma Vodstvo (HY)

Pardubický kraj je ze smlouvy oprávněn poskytnout výše uvedené datové sady všem obcím Pk, obcím s rozšířenou působností Pk, stavebním úřadům na území Pk pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném. Pk může poskytnout nezbytnou část datových sad v rámci potřeb informačního systému kraje pro vlastní potřebu jím zřízeným organizacím, uvedeným níže (Poznámka) a svazkům obcí na území Pk (součástí smlouvy s Pk musí být plná moc od všech obcí svazku, k jednáním ve věci získání a užívání zájmového území vymezeného tímto svazkem obcí, podepsaná od všech starostů obcí sdružených ve svazku).

Pk je povinen zavázat všechny nabyvatele, kterým datové sady poskytl, k ochraně předávaných dat tak, aby data nemohla být zneužita pro komerční účely.

Data budou žadateli vydána na základě žadatelem podepsané „Smlouvy o předání a ochraně datových sad“ (níže dokument ke stažení) takto :

1. Smlouvy s obcemi uzavírá kraj. Žadatel (obec) zašle dva podepsané exempláře smlouvy s vyplněnými kontaktními údaji a územním rozsahem dat na odbor Kancelář ředitele úřadu - oddělení informatiky, k rukám Ing. Hany Jirsové (tel. 466 026 183).

2. Kopii smlouvy odešle pracovník Pk Zeměměřickému úřadu.

3. Poté, co obec obdrží jeden exemplář smlouvy podepsaný ze strany Pk zpět doporučeně poštou, může objednat příslušná data v Obchodním modulu na Geoportálu ZÚ - http://geoportal.cuzk.cz . Nejprve je třeba se zaregistrovat jako nový uživatel (pozor na pokyny pro zadání znaků uvedené pod kolonkou Uživatelské jméno a pod kolonkou Ověření hesla), při vyplňování formuláře je třeba ve Způsobu užití zatrhnout Jiné a doplnit: Na základě smlouvy s Krajským úřadem Pardubického kraje číslo xxxxxxx . Číslo smlouvy xxxxxxx zjistí žadatel ze smlouvy mezi obcí a Pk. Obec obdrží data a přístupové heslo ke stahovací službě WFS přímo od Zeměměřického úřadu.

Níže jsou vystaveny 2 smlouvy, jedna pro získání základní sady, druhá pro získání rozšířené sady geografických dat, obě platné. Obec si vybere smlouvu, která lépe odpovídá jejím potřebám.

 

Poznámka:

Pardubický kraj může také poskytnout nezbytnou část těchto datových sad v rámci potřeb informačního systému Pardubického kraje pro vlastní potřebu těmto organizacím:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Střediska SÚS na území Pardubického kraje v rozsahu jejich působnosti

Zdravotnické záchranné služby na území Pardubického kraje

Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice