Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

logo

3. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

(17.7.2017)

Pardubický kraj vyhlásí "3". výzvu pro fyzické osoby 27. září 2017. Příjem žádostí bude zahájen 31. října 2017 v 6.30h a bude probíhat elektronicky. Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do systému, přístup do systému bude možný ode dne vyhlášení výzvy. Po registraci si žadatel vyplní žádost a uloží ji do systému. Poté žadatel obdrží e-mail s odkazem, ze kterého po zahájení příjmu svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do 10 pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na krajský úřad.

 

Vyplňování žádostí, které započne 27. 9. 2017 nemá žádný vliv na pořadí Vaší žádosti. Pro pořadí žádostí bude určující termín 31. 10. 2017 v 6.30h!

 

Vybrané informace pro zájemce o další výzvu kotlíkových dotací

 

 1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Tedy kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, případně starších bez určení emisní třídy.
 2. Podporovány budou nové zdroje tepla - tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle a automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.
 3. Výše dotace je:
  • u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč,
  • u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč,
  • u plynového kondenzačního kotle 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 95 tis. Kč,
  • u automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 75 tis. Kč.
 4. Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.
 5. Nebude nutné využívat služeb energetického specialisty ani realizovat mikroenergetická opatření či dokládat PENB.
 6. V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus v programu NZÚ.
 7. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nově nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Není povinné v případě instalace nového zdroje před 31. 12. 2016 (faktura a protokol o instalaci nového zdroje vystaven před tímto datem).
 8. U nově instalovaných automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště.
 9. Udržitelnost dílčích projektů bude nastavena do 31. 12. 2025

V případě nutné výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy je třeba zajistit:

 1. Fotodokumentaci („starého“) kotle připojeného na komínové těleso a otopnou soustavu, štítek, teploměry, atd.
 2. Fotodokumentaci odpojeného kotle, prázdného místa, kotle ve sběrně surovin – doporučeno.
 3. Fotodokumentaci vložkování komína (je-li relevantní) – doporučeno.
 4. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Není povinné v případě instalace nového zdroje před 31. 12. 2016 (faktura a protokol o instalaci nového zdroje vystaveny před tímto datem).
 5. Potvrzení o likvidaci kotle – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
 6. Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
 7. Protokol o revizi spalinových cest (u nových spalovacích zdrojů včetně plynových kotlů).
 8. Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).
 9. U teplených čerpadel a kotlů na biomasu provede instalaci oprávněná osoba, která musí mít osvědčení o získání profesní kvalifikace ne starší než 5 let.
 10. Originál faktury musí být označen číslem a názvem projektu kraje (CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005155, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II). Lze dopsat ručně na originál.
 11. Faktura musí obsahovat (dle typu projektu) minimálně tyto položky – a) specifikaci a náklady na nový zdroj, b) opatření na otopné soustavě, c) úpravu spalinových cest, d) úpravu kotelny, e) akumulační nádobu, f) na neveřejnou část plynové přípojky, g) celkové náklady plnění.
 12. Doklady o úhradě výdajů (bankovní výpisy, příjmové pokladní doklady). Potvrzení o zadání platby je nedostatečné.
 13. Akumulační nádoba je vyžadována u kotlů na biomasu s ručním přikládáním o minimální objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně bojleru, pokud je tímto kotlem ohříván)

Doporučujeme zájemcům o kotlíkovou dotaci, aby si zkontrolovali v katastru nemovitostí na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jaký charakter stavby je veden u jejich domu. V případě, že nemáte v katastru nemovitostí nemovitost vedenou pod pojmem „rodinný dům“, „objekt k bydlení“ nebo „bytový dům“, v němž jsou maximálně tři bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nemáte nárok na dotaci.

 

V případě realizace výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy, je nutné brát na vědomí, že se jedná pouze o „předpokládané“ informace a existuje určité riziko případné změny. Finální podmínky budou zveřejněny při samotném vyhlášení výzvy!

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.