Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

logo

2. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

(26.8.2016)

Výsledky 2. výzvy kotlíkových dotací v Pardubickém kraji

Rada Pardubického kraje schválila dne 6. února 2017 výsledky 2. výzvy kotlíkových dotací v Pardubickém kraji.

Z celkového počtu 930 přijatých žádostí nebyly 4 žádosti hodnoceny z důvodu stažení žádosti žadatelem. Rada kraje rozhodla o 924 žádostech, o dalších 2 žádostech rozhodlo Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 14. února 2017 (jedná se o případ, kdy jeden žadatel předložil 2 žádosti o dotaci na výměnu kotle ve dvou rodinných domech a součet žadatelem požadovaných prostředků přesahuje 200 tis. Kč). 

Rada kraje rozhodla:

·     o poskytnutí kotlíkových dotací celkem 704 žádostem (příloha č. 1 v dokumentech níže), s těmito žadateli byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace,

·     o nevyhovění 8 žádostem (příloha č. 2 v dokumentech níže) o poskytnutí kotlíkových dotací z důvodu nesplnění podmínek výzvy,

·     o nevyhovění 213 žádostem (příloha č. 3 v dokumentech níže) o poskytnutí kotlíkové dotace z důvodu vyčerpání prostředků. Tyto žádosti byly zařazeny do zásobníku. V případě uvolnění prostředků (např. neuzavření smlouvy, odstoupení od již uzavřené smlouvy, vyúčtování v nižším objemu prostředků než je požadováno v žádosti, odvody za porušení rozpočtové kázně apod.) budou uspokojováni žadatelé dle pořadí v zásobníku. Uvolněné prostředky budou navrženy k poskytnutí dalšímu žadateli v zásobníku vždy, jakmile bude k dispozici částka, která se rovná požadovaným prostředkům žadatele v pořadí. Žadatel bude nejprve dotázán, zda jeho zájem o kotlíkovou dotaci trvá. V případě potvrzení zájmu o dotaci ze strany žadatele budou na jednání RPk předloženy podklady s návrhem na schválení dotace a následně uzavřena smlouva mezi Pk a tímto žadatelem.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo:

·     o poskytnutí kotlíkové dotaci 1 žádosti (příloha č. 4 v dokumentech níže), s tímto žadatelem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace,

·     o nevyhovění 1 žádosti (příloha č. 4 v dokumentech níže) o poskytnutí kotlíkové dotace z důvodu nesplnění podmínek výzvy,

Všichni žadatelé obdrželi písemné vyrozumění o výsledku hodnocení jejich žádosti.

 

Níže naleznete úplné znění výzvy, formulář žádosti o dotaci včetně příloh a návod na vyplnění žádosti.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.