Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

logo

Obecné informace k projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji (1. a 2. výzva)

(17.12.2015)

Podmínky platné pro 1. a 2. výzvu projektu kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

 

Pardubický kraj připravil projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními (podrobnosti níže).

 

Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených na kraj. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70-85 % dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 30-15 % bude financovat  žadatel - fyzická osoba. Výdaje jsou způsobilé od 15. 7. 2015, proplácení dotací žadatelům bude probíhat zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.

Za účelem zjištění zájmu o kotlíkové dotace zveřejnil Pardubický kraj dotazník. Zde, pokud jste tak již neučinili, máte možnost zaregistrovat Váš e-mailový kontakt, na který Vám budou zasílány aktuální informace o přípravě kotlíkových dotací v Pardubickém kraji.

 

Základní podmínky podpory (podmínky mohou být v rámci konkrétní krajské výzvy dále upraveny):

Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 – specifický cíl 2.1 prioritní osy 2.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže), nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, nebo je současně zažádáno o dotaci na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy v programu Nová zelená úsporám (3. výzva vyhlášená dne 22.října 2015).

Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu Operačního programu životní prostředí 2014-2020, tj. na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a příslušných prováděcích předpisů. Výčet těchto zařízení je zveřejněn v seznamu výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostředí ČR. Tento seznam je průběžně aktualizován.

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby. Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • kotel na pevná paliva (uhlí),
 • kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),
 • kotel na biomasu,
 • plynový kondenzační kotel,
 • tepelné čerpadlo.

 

V kombinaci s novým zdrojem tepla na vytápění bude umožněno realizovat:

 • instalaci solární termické soustavy,
 • instalaci akumulační nádoby (v případě instalace nového kotle na pevná paliva s ručním plněním je to povinné, objem 55l/kw výkonu kotle).

 

V případě realizace tzv. „mikro“ energetické opatření v kombinaci s novým zdrojem tepla na vytápění bude povinné realizovat:

 • alespoň jedno „mikro“ energetické opatření, do kterých patří:
 • zateplení střechy nebo půdních prostor,
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.),
 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády-eliminace tepelných mostů,
 • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří),
 • dílčí výměna oken,
 • výměna vstupních nebo balkonových dveří,
 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
 • výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla příp. trojskla s vysokou tepelnou izolací.
 •  Toto opatření musí být doporučeno energetickým specialistou v žádosti o dotaci. Vyžadováno oprávnění: Energetický audit nebo Energetická certifikace budov. 

 

Podporována nebude:

 • výměna stávajícího plynového či elektrického kotle,
 • výměna stávajících kamen, krbu nebo krbu s teplovodním výměníkem,
 • výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,
 • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
 • výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, podpořeny z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti),
 • instalace nového kotle v novostavbách, kde se nejedná o výměnu.

 

Výše podpory:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel spalující pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) nebo plynový kondenzační kotel,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (OZE). 

Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech (obcích) Česká Třebová, Holice, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Linhartice, Pardubice, Svitavy a Jablonné nad Orlicí. Jedná se o celé katastrální území obce, vč. jejich městských částí.Způsobilost výdajů:

Maximální výše způsobilých výdajů na projekt může činit 150 tis. Kč, z toho náklady na mikro energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč.

Způsobilé výdaje mohou zahrnovat projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového zdroje tepla, realizací či úpravou otopné soustavy, dodávkou a instalací akumulační nádoby, realizací „mikro“ energetických opatření, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci), dále náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním zařízení do užívání a k prokázání technických parametrů (pouze v období do uvedení do trvalého provozu) a rovněž náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy (v případě výsledku „C“ a lepší).

 

Upozornění:

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let. V případě nedodržení této podmínky, nebude na dotaci nárok.

 

Požadovaná dokumentace k žádosti o dotaci:

K podání žádosti o dotaci budou vyžadovány tyto dokumenty:

 • Žádost o poskytnutí dotace,
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso - nutná podmínka!!!,
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě/bytové jednotce,
 • Písemný souhlas spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu,
 • Písemný souhlas spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky,
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází,
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele postupu tepla. Povinou přílohou je pouze, pokud se jím prokazuje splnění energetické třídy C a lepší,
 • Kopie žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), kde byl příjem žádostí zahájen dne 22. října 2015 ( 3. výzva) - nepovinné.

 

Předběžný harmonogram:

V letech 2017 a 2018 je plánováno vyhlášení dalších výzev k podávání žádostí o kotlíkové dotace.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.