Volby

Kontaktní osoba: Ing. Cyril Štangl  telefon  466 026 435

 

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., částka 45, byly dne 31. května 2018 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu PČR, které se budou souběžně konat ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2018). Volby do Senátu PČR proběhnou na území Pardubického kraje ve volebním obvodu č. 44 se sídlem v Chrudimi a dále ve volebním obvodu č. 50 se sídlem ve Svitavách. V příloze je obsažen přehled obcí volebního obvodu č. 44 - Chrudim a č. 50 - Svitavy.

 

Volby do zastupitelstev obcí

Jsou upraveny zejména zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou  č. 59/2002 Sb. Voličem může být státní občan ČR nebo státní občan jiného členského státu Evropské unie, pokud alespoň k 6. říjnu dosáhne věku 18 let a nejpozději 5. října bude přihlášen v obci k trvalému pobytu (státní občan jiného členského státu EU na základě judikatury i k registrovanému přechodnému pobytu). Překážkami výkonu volebního práva, pro něž volič nebude moci fakticky hlasovat, jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např. karanténa na uzavřeném infekčním oddělení), nebo
  • zahraniční výkon služby vojáka z povolání nebo vojáka v záloze.

Aby volič - státní občan jiného členského státu EU mohl hlasovat, musí nejpozději do 3. října do 16:00 hodin u obecního úřadu příslušného dle místa jeho trvalého či přechodného pobytu požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, není-li v něm již zapsán z doby dřívější. Zápis v dodatku však není podmínkou, aby volič - státní občan jiného členského státu mohl kandidovat do zastupitelstva obce, podepsat petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů, popř. být členem okrskové volební komise (vyjma zapisovatele, tím může být pouze občan ČR).

U komunálních voleb se nepoužívají voličské průkazy, volič tak může hlasovat pouze ve svém „domovském“ volebním okrsku (příslušném dle místa jeho trvalého pobytu).

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají příslušným pověřeným obecním úřadům, nebo obecním úřadům minimálně se dvěma odbory, a to nejpozději do úterý 31. července do 16:00 hodin, zmeškání uvedeného termínu a hodiny je důvodem pro vydání rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny. Do obecních zastupitelstev mohou kandidovat politické strany, politická hnutí a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. Nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů musí oproti ostatním volebním stranám ke kandidátní listině přiložit navíc petici podepsanou voliči, kteří podporují jejich kandidaturu. Od celoplošných komunálních voleb v r. 2014 přibyla náležitost kandidátní listiny, a to údaj o pohlaví kandidáta, který se však následně na hlasovací lístek nepřenáší. Maximální počet kandidátů na kandidátní listině odpovídá počtu volených zastupitelů, výjimka je však u obcí se sedmi a méně volenými zastupiteli - zde je možné navýšení o třetinu (se zaokrouhlením na celé číslo směrem dolů):

  • volí se 5 zastupitelů – na kandidátní listině maximálně 6 kandidátů,
  • volí se 6 zastupitelů – na kandidátní listině maximálně 8 kandidátů,
  • volí se 7 zastupitelů – na kandidátní listině maximálně 9 kandidátů.

 

Kandidátem může být volič - postačí tedy, bude-li mít kandidát nejpozději 5. října 2018 trvalý pobyt v obci (státní občan jiného členského státu EU dle judikatury i registrovaný přechodný pobyt v obci), ve které kandiduje, dále bude splňovat podmínku dosažení věku 18 let nejpozději 6. října, přičemž kandidatuře z výše uvedených překážek výkonu volebního práva nebrání omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu či výkon služby vojáka v zahraničí. Funkce člena zastupitelstva obce (územně členěného statutárního města, městského obvodu) je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce (územně členěného statutárního města nebo městského obvodu) zařazeným do obecního úřadu (magistrátu nebo úřadu městského obvodu), dále zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, krajského úřadu nebo finančního úřadu, a to za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti dané obce (např. výkon agendy evidence obyvatel, správa poplatků, plnění úkolů na úseku voleb, přestupková agenda aj.), nebo za podmínky, že je zaměstnanec jmenován starostou, primátorem, hejtmanem, radou kraje nebo radou obce (např. vedoucí odboru). Neslučitelnost tak nenastává např. u ředitele základní školy, neboť ač je tento zaměstnancem obce, není zařazen do obecního úřadu. Případná neslučitelnost nastane až zvolením (6. října 2018 ve 14:00 hodin), přičemž sama o sobě nebrání vlastní kandidatuře a řeší se až následně (úkon směřující k odstranění neslučitelnosti do 3 dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, faktický zánik neslučitelnosti do 3 měsíců od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce).

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování do zastupitelstva obce po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování do zastupitelstva obce po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky (v případě potvrzení o přechodném pobytu ve spojení s jiným dokladem, na němž je obsažena fotografie voliče - např. cestovním pasem).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 2. října, ve dnech voleb může volič tyto na požádání obdržet i ve volební místnosti.

 

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Jsou upraveny především zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 233/2000 Sb. Voličem může být pouze státní občan ČR (nikoliv cizí státní příslušník), který alespoň 6. října dosáhne věku 18 let, přičemž v případném II. kole voleb bude moci hlasovat také občan, který alespoň 13. října dosáhne věku 18 let. Překážkami výkonu volebního práva zde jsou:

  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např. karanténa na uzavřeném infekčním oddělení).

U senátních voleb může volič hlasovat na voličský průkaz, avšak jen na území „domovského“ senátního volebního obvodu (příslušného dle místa jeho trvalého pobytu na území ČR, nejedná-li se o voliče s voličským průkazem vydaným u zastupitelského úřadu). O vydání voličského průkazu může volič požádat od vyhlášení voleb u „svého“ obecního úřadu (dle místa trvalého pobytu voliče), a to osobně nebo písemně (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem; v případě ověření podpisu u obecního nebo krajského úřadu je úkon osvobozen od správního poplatku). Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat do 3. října, písemně pak do 28. září, přičemž tyto budou vydávány od 20. září.  Je-li volič s bydlištěm v zahraničí zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, může hlasovat pouze na území ČR v jím vybraném senátním volebním obvodu, ve kterém se letos senátní volby konají, a to na základě voličského průkazu vydaného příslušným zastupitelským úřadem.

Kandidátem do Senátu PČR může být volič - pouze státní občan ČR, který alespoň 6. října dosáhne věku 40 let a není omezen na svéprávnosti k výkonu volebního práva. Přihlášky k registraci se podávají příslušnému registračnímu úřadu - pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu, tedy Městskému úřadu Chrudim v případě volebního obvodu č. 44 a dále Městskému úřadu Svitavy v případě volebního obvodu č. 50, a to nejpozději do úterý 31. července do 16:00 hodin. Tyto úřady jsou rovněž garantem organizačně technické přípravy, průběhu a provedení voleb do Senátu.

Voličům - pouze občanům České republiky bude umožněno hlasování do Senátu PČR po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu PČR budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 2. října, ve dnech voleb může volič tyto na požádání obdržet i ve volební místnosti.

V případě konání II. kola voleb do Senátu PČR ve dnech 12. a 13. října nebudou hlasovací lístky dodávány voličům do domácností, když volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti.

 

Mnohé další informace k problematice komunálních a senátních voleb naleznete na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz / Informační servis / Volby (viz i naše stálé přesměrování na volební stránky Ministerstva vnitra níže). K vyhledání celkových i dílčích výsledků voleb nebo informací pro členy okrskových volebních komisí k zjišťování výsledků hlasování (např. příklady vyhodnocení hlasovacího lístku při komunálních volbách, instruktážní videopořad aj.) či pro sledování průběžného stavu sčítání hlasů lze pak doporučit internetové stránky Českého statistického úřadu www.volby.cz (rovněž viz níže naše stálé přesměrování na tyto stránky).

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.