Tiskové zprávy

Instituce si pochvalují spolupráci s Pardubickým krajem

Instituce si pochvalují spolupráci s Pardubickým krajem
(1.3.2018)

Pardubice - V sále Jana Kašpara v budově Reálky v Pardubicích se uskutečnilo tradiční setkání členů Rady Pardubického kraje s představiteli institucí státní správy a dalších významných institucí v regionu. Mezi pozvanými byli nejen zástupci složek IZS, ale také regionálních poboček například Úřadu práce, Národního památkového ústavu či Katastrálního úřadu. Každá z přítomných institucí prezentovala nejen svoji aktuální činnost, ale také možnosti spolupráce s krajem.

 

Jedním z debatovaných témat byla metodická pomoc obcím v případě povolování stavební činnosti v blízkosti kulturních památek. „Na základě konkrétní zkušenosti z České Třebové budeme jako kraj sledovat, jak bude na městských úřadech probíhat rozhodování orgánu státní památkové péče. S generální ředitelkou NPÚ Naděždou Goryczkovou jsme se již dříve dohodli, že i kdybychom měli být průkopníkem, tak zintenzivníme odbornou a metodickou činnost směrem k orgánu státní památkové péče na obcích s rozšířenou působností a budeme dbát na to, aby byla dodržována vydaná doporučení. Národní památkový ústav je jednoznačným garantem, že nebudou vznikat problematické stavby v blízkosti významných kulturních památek,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Ten v rámci diskuse upozornil zástupce Krajské hygienické stanice o přípravě rekonstrukce železničního uzlu v České Třebové a návrhu na protihluková opatření. „Současný návrh obsahuje velmi nevzhledné protihlukové stěny, které na průtahu městem dosahují tří až pěti metrů. Zjednodušeně nazývám návrh nezastřešeným tunelem, protože v některých místech dosahují bariéry včetně náspu až 10 metrů, což je výše přibližně druhého podlaží bytového domu. Rozumím tomu, že je potřeba dodržet hygienické normy, ale musíme jednat o variantě, která bude moderní a nebude hyzdit město. Z vlaku by nebylo vidět na město a opačně. To je pro mne nepřijatelné,“ řekl Netolický.

 

Majetková vypořádání je nutné urychlit

 

V rámci debaty se zástupci pozemkového úřadu došla řeč také na majetkoprávní vypořádání pozemků. „Zajištění majetkoprávních vypořádání je velmi důležité ve vazbě na investiční činnost kraje, a to nejen v případě silnic nižších tříd, ale nyní i přivaděčů k D35. Byť se nejedná primárně o státní instituce, tak je důležité, aby právě k nim bylo vše řešeno co nejrychleji a bez větších problémů,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

 

Nové stanice záchranné služby zkrátí dobu výjezdu

 

Jedinou zúčastněnou organizací, jejíž je kraj zřizovatelem, je Zdravotnická záchranná služba. Její ředitel Igor Paar informoval nejen o stávající personální situaci, ale také i investičních plánech a výstavbě nových stanic ZZS. „V současné době připravujeme mimo jiné výjezdovou stanici ve Starých Čívicích, Moravské Třebové, na Seči či ve Vysokém Mýtě. Chceme zajistit, aby síť výjezdových stanic byla co nejhustší a výjezdová doba k jednotlivým případům se co nejvíce zkrátila,“ uvedl krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Ladislav Valtr.

 

Spolupráce univerzity a středních škol

 

Zástupci Univerzity Pardubice informovali přítomné nejen o personální změně na pozici rektora, ale také dalších rozvojových plánech jediné vysoké školy v regionu. „Dlouhodobě spolupracujeme s Univerzitou Pardubice a to nejen Fakultou zdravotnických studií, která je v úzkem kontaktu s našimi nemocnicemi. Chceme propojit i další střední školy tak, aby žáci měli co největší povědomí o nabízených oborech a možnostech studia,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. Spolupráci pochválil také radní pro oblast dopravy Michal Kortyš. „Studentům Dopravní fakulty Jana Pernera jsme zadali zpracování studie, která nám má pomoci v případě dalšího směřování železniční dopravy v regionu. Jsem rád, že pro tyto účely můžeme využívat školu, která sídlí v našem kraji. Zpracovaná studie byla velmi kvalitní a je vidět, že studenti získávají v rámci studia nejen teoretické, ale také praktické znalosti,“ řekl radní Michal Kortyš.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.