Dobrovolné svazky Pardubického kraje

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko


Adresa

Dolní Čermná 76, Dolní Čermná, 56153

IČO 01349341
Číslo registrace / datum registrace Rozhodnutí čj. KrÚ 4025/2013 ze dne 17.1.2013 vznik ke dni 22.1.2013
Statutární orgán

Předseda svazku: Petr Helekal, Dolní Čermná 462, 561 53 Dolní Čermná

Vznik funkce: 22.1.2013

 

Místopředseda svazku: Tomáš Beran, Horní Heřmanice 63, 561 33 Horní Heřmanice

Vznik funkce: 19.12.2014

Předmět činnosti

1.       Svazek je společenstvím obcí založeným za účelem koordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu.

2.       Smluvní strany se dohodly, že předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko (dále jen „svazek“) je zejména:

 

2.1.    Koordinace jednotlivých potřeb obcí v oblasti regionu

2.2.    Společné vystupování a jednání ve vztahu ke:

·         státním fondům

·         orgánům státní správy, územní samosprávy, ministerstvům

·         podnikatelským a neziskovým subjektům

·         ostatním mezinárodním fondům a programům

případně dalším orgánům, institucím a subjektům.

 

2.3.    Společný postup při řešení úkolů v oblasti:

·         odpadového hospodářství

·         školství

·         dopravní obslužnosti

·         životního prostředí

·         informatiky a propagace

·         cestovního ruchu a využití volného času

případně v dalších oblastech, na kterých se shodne valná hromada svazku.

 

3. Svazek zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zajišťuje jeho činnost pro členské obce.

 

4. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

5. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti směřující k podpoře hlavní činnosti svazku anebo hospodárnému využívání majetku svazku.

Aktualizováno 17.6.2019
Členské obce Albrechtice, Bystřec, Cotkytle, Čenkovice, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Ostrov, Petrovice, Verměřovice, Výprachtice, , (12 členů)
Registrační čísla změn v zápisu do registru

změna místopředsedy svazku: KrÚ 23446/2015- ze dne 10.4.2015 NPM 30.4.2015

nové znění stanov: KrÚ 64136/2015 ze dne 15.10.32015 - NPM 4.11.2015

dodatek č. 1 ke smlouvě a nové znění stanov, úprava názvu svazku obcí: KrÚ 81084/2015 ze dne 30.12.2015 NPM 23.1.2015

dodatek č. 2 ke smlouvě a nové znění stanov: KrÚ 8696/2016 ze dne 25.2.2016 - NPM 16.3.2016

dodatek č. 3 ke smlouvě a nové znění stanov: KrÚ 27388/2016 ze dne 13.5.2016

nové znění stanov účinných od 1.5.2018: KrÚ 33123/2018 ze dne 4.5.2018


Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.