Regionální stálá konference Pardubického kraje

 logo

Regionální stálá konference (dále jen "RSK") je nástrojem pro programovací období 2014-2020, v rámci něhož jsou nově uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020 (dále jen "ESI fondy") ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních rozdílů v ekonomické, sociální či environmentální oblasti a naplňování akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020.

 

Jedná se o dobrovolné uskupení partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje - RSK je složena z orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost. Je založena a řízena na principu partnerství a nemá právní subjektivitu. Předsedou RSK je hejtman. Výstupy z jednání (usnesení, doporučení apod.) uplatňuje prostřednictvím svého zástupce v rámci Národní stálé konference.

 

RSK pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje. Plní roli komunikační, plánovací a koordinační, kdy pomocí souhrnného dokumentu - Regionálního akčního plánu, který schvaluje - definuje společnou představu o potřebách a skutečnosti směřování ESI fondů a národních zdrojů do území. Úkolem Regionálního akčního plánu tedy je provázat potřeby a rozvojové aktivity jednotlivých aktérů na území kraje s aktivitami financovatelnými z evropských, národních a dalších zdrojů.

 

RSK může zřizovat pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti regionu. V Pardubickém kraji byly ustanoveny tři:

  • PS Vzdělávání,
  • PS Cestovní ruch, 
  • PS Sociální oblast.

Zápisy z jednotlivých jednání jsou zveřejněny níže. 

 

Chod RSK Pardubického kraje po administrativní, organizační a koordinační stránce zajišťuje sekretariát RSK (zajišťuje oddělení regionálního rozvoje, odbor rozvoje), který je na období 2018 a 2019 financován z projektu Regionální stálá konference Pardubického kraje II (r.č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000110). V letech 2016 a 2017 byl sekretariát RSK Pk financován z projektu Regionální stálá konference Pardubického kraje (r.č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000026). Projekty jsou spolufinancované z Operačního programu Technická pomoc z Fondu soudržnosti.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Miroslav Smejkal (tel.: 466 026 306, email: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz)

Ing. Štěpánka Makarová (tel.: 466 026 307, email: stepanka.makarova@pardubickykraj.cz)

Mgr. Jakub Semerád (tel.: 466 026 406, email: jakub.semerad@pardubickykraj.cz)

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.