Realizované projekty Evropské unie

vlajka evropské unie
ministerstvo pro místní rozvoj
znak pardubického kraje

Realizace úspor energie – Albertinum Žamberk

Název projektu anglicky Implementation of energy savings – Albertinum Žamberk
Plánovací období 2007-2013
Program Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Žadatel Pardubický kraj
Cíle projektu

Předmětem projektu bylo snížení spotřeby energie na vytápění vybraných objektů v areálu Odborného léčebného ústavu Albertinum v Žamberku. Hlavním cílem projektu byla tedy ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů EU v oblasti životního prostředí.

Realizací projektu došlo k zateplení obvodových svislých konstrukcí a střešních plášťů kontaktními zateplovacími systémy, dále k výměně otvorových výplní, souvisejících klempířských prvků atd. Jednalo se o rekonstrukci těchto budov areálu: Honlův dům, dům Janovského, Laboratoře a RTG, Prádelna, Kuchyně.

Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 95,6 t/rok a k úspoře energie cca 1 720,7 GJ/rok.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

logo

Místa realizace projektu Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Za Kopečkem 353

564 01 Žamberk

Harmonogram projektu  

Datum zahájení fyzické realizace: 01.04.2014

Datum ukončení projektu:              30.09.2014

Náklady celkem v Kč 19 623 630,08
Celkové způsobilé výdaje v Kč 8 028 563,00
Dotace EU v Kč 6 824 278,00
Dotace SFŽP ČR v Kč 401 428,00
Vlastní zdroje Pk v Kč 12 397 924,08

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.