Realizované projekty Evropské unie

vlajka evropské unie
ministerstvo pro místní rozvoj
znak pardubického kraje

Albertinum Žamberk - úpravy lesoparku

Název projektu anglicky Albertinum Žamberk - Treatment of the Forest Park
Plánovací období 2007-2013
Program Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Žadatel Pardubický kraj
Cíle projektu

Projekt zahrnuje úpravy historicky cenného lesoparku v areálu léčebného ústavu Albertinum.

Cílem revitalizace významné sídelní zeleně lesoparku je změna stávajícího neutěšeného stavu vegetačních prvků, především stromů a keřů, obnova a rozvoj funkčních ploch zeleně. Sekundárním cílem projektu je také zlepšení kvality života člověka v urbanizované krajině. Parametry projektu jsou navrženy tak, aby byla dosažena pestrá nabídka stanovišť pro různé druhy organismů (zejména avifaunu), která je zajištěna vhodnou diferenciací porostů s dostatkem travnatých ploch, keřového patra s potravní nabídkou a také instalací hnízdících budek. Navržená výšková a prostorová diferenciace využívá geograficky původní druhy dřevin vhodných pro dané ekologické podmínky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem regionálního rozvoje a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

operační program životní prostředí

Místa realizace projektu Žamberk, Pardubický kraj
Datum realizace 2013 - 2014
Náklady celkem v Kč 6 776 868,-
Dotace EU v Kč 4 495 936,-

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.