Oddělení správy majetku

Vedoucí oddělení:   Ing. Pavlína Neumannová telefon  466 026 461 

 

 

Samostatná působnost

 1. poskytuje na úseku majetku metodickou pomoc jednotlivým odborům úřadu, příspěvkovým organizacím a organizačním složkám kraje,
 2. na základě a v rozsahu příslušného rozhodnutí samosprávného orgánu kraje zajišťuje ochranu majetkových práv kraje v působnosti úřadu a organizačních složek kraje,
 3. na úseku nemovitých věcí v rámci své působnosti
  1. na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje zajišťuje za kraj předání (popř. odnětí) majetku do správy příspěvkovým organizacím a organizačním složkám kraje včetně předání podkladů, které jsou pro tyto subjekty nezbytné k vedení účetní evidence,
  2. zajišťuje styk kraje s katastrálními úřady a zastupuje kraj v příslušných řízeních u katastrálního úřadu,
  3. pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje veškeré podklady nezbytné k uzavření smluv o nabytí a zcizení majetku kraje (včetně podkladů k rozhodnutí o naložení s nepotřebným majetkem kraje), k uzavření smluv o pronájmu, výpůjčce, zřízení věcných břemen či zástavních práv aj. (zejména dle občanského zákoníku), jakož i vkladů majetku do obchodních společností, vyjma právních úkonů, jejichž provádění bylo svěřeno do působnosti příspěvkových organizací, a na základě těchto podkladů vypracovává příslušné smlouvy a vede jejich evidenci,
  4. zabezpečuje agendu majetkové komise, spolupracuje s ostatními zainteresovanými odbory při zhodnocování a pořizování nového majetku,
  5. zastupuje kraj ve správních řízeních u stavebního úřadu, případně obdobných řízeních týkajících se majetku kraje.

Přenesená působnost

 1. plní úkoly podle zákona č. 171/1991 a 231/1991 Sb.,
 2. podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
 3. stanovuje a sděluje výši nedoplatku přídělové ceny,
 4. podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
  1. vydává vlastníkovi, který žádá o vydání věci, potvrzení o odnětí věci ve smyslu vládního nařízení č. 15/1959 Sb. nebo potvrzení o výši částky, která byla za odňatou věc vlastníku vyplacena s uvedením organizace, která ji zaplatila, a potvrzení o odnětí věci ve smyslu zákona č. 71/1959 Sb.,
 5. podle zákona č. 500/1990 Sb. vykonává správní činnosti související s převody majetku podle zvláštního zákona (427/1990 Sb.).

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.