Oddělení správy majetku

Vedoucí oddělení:   Ing. Pavlína Neumannová telefon  466 026 461 

 

 

Samostatná působnost

 1. poskytuje na úseku majetku metodickou pomoc jednotlivým odborům úřadu, příspěvkovým organizacím a organizačním složkám kraje,
 2. na základě a v rozsahu příslušného rozhodnutí samosprávného orgánu kraje zajišťuje ochranu majetkových práv kraje v působnosti úřadu a organizačních složek kraje,
 3. na úseku nemovitých věcí v rámci své působnosti
  1. na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje zajišťuje za kraj předání (popř. odnětí) majetku do správy příspěvkovým organizacím a organizačním složkám kraje včetně předání podkladů, které jsou pro tyto subjekty nezbytné k vedení účetní evidence,
  2. zajišťuje styk kraje s katastrálními úřady a zastupuje kraj v příslušných řízeních u katastrálního úřadu,
  3. pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje veškeré podklady nezbytné k uzavření smluv o nabytí a zcizení majetku kraje (včetně podkladů k rozhodnutí o naložení s nepotřebným majetkem kraje), k uzavření smluv o pronájmu, výpůjčce, zřízení věcných břemen či zástavních práv aj. (zejména dle občanského zákoníku), jakož i vkladů majetku do obchodních společností, vyjma právních úkonů, jejichž provádění bylo svěřeno do působnosti příspěvkových organizací, a na základě těchto podkladů vypracovává příslušné smlouvy a vede jejich evidenci,
  4. zabezpečuje agendu majetkové komise, spolupracuje s ostatními zainteresovanými odbory při zhodnocování a pořizování nového majetku,
  5. zastupuje kraj ve správních řízeních u stavebního úřadu, případně obdobných řízeních týkajících se majetku kraje.

Přenesená působnost

 1. plní úkoly podle zákona č. 171/1991 a 231/1991 Sb.,
 2. podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
 3. stanovuje a sděluje výši nedoplatku přídělové ceny,
 4. podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
  1. vydává vlastníkovi, který žádá o vydání věci, potvrzení o odnětí věci ve smyslu vládního nařízení č. 15/1959 Sb. nebo potvrzení o výši částky, která byla za odňatou věc vlastníku vyplacena s uvedením organizace, která ji zaplatila, a potvrzení o odnětí věci ve smyslu zákona č. 71/1959 Sb.,
 5. podle zákona č. 500/1990 Sb. vykonává správní činnosti související s převody majetku podle zvláštního zákona (427/1990 Sb.).