Oddělení krizového řízení

Vedoucí oddělení:   Ing. Aleš Boňatovský   telefon  466 026 173

 

 

Samostatná působnost

K zajištění výkonu samostatné působnosti zejména:

 1. plní úkoly kraje v oblasti požární ochrany ve vztahu k obcím a k hasičskému záchrannému sboru kraje,
 2. zajišťuje poskytování a zúčtování finančních dotací kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, finančních příspěvků nebo darů složkám integrovaného záchranného systému kraje a občanským sdružením, působícím v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení v kraji,
 3. spolupracuje na akcích, organizovaných kanceláří hejtmana,
 4. spolupracuje na úkolech kanceláře hejtmana souvisejících s propagací a prezentací kraje a účelovými tisky,
 5. dle pokynů hejtmana plní další přímo zadané úkoly.

Přenesená působnost

Vykonává přenesenou působnost orgánů kraje a zajišťuje plnění úkolů v oblastech podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů, vše ve znění pozdějších předpisů.

K zajištění výkonu přenesené působnosti zejména:

 1. zajišťuje připravenost kraje a jeho orgánů na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu a nevojenských i vojenských krizových situací, posuzuje možná rizika jejich vzniku,
 2. vede aktuální přehled spojení s vybranými subjekty krizového řízení.
 3. koordinuje v rámci působnosti kraje oblast krizového řízení, krizového a havarijního plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy a zajišťování obrany státu,
 4. po odborné stránce metodicky usměrňuje odbory krajského úřadu, zajišťuje jejich spolupráci v oblasti přípravy na krizové stavy, mimořádné události velkého rozsahu a krizové situace při jejich řešení,
 5. po odborné stránce koordinuje, metodicky řídí a sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti krizové řízení, krizového a havarijního plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy a při zajišťování úkolů na úseku plánování obrany státu, k tomu vydává a provádí pravidelnou aktualizaci metodických materiálů,
 6. ve spolupráci s věcně příslušnými odbory organizuje přípravu, stanovuje tématiku, zaměření a cíle prověřovacích a taktických cvičení a metodických nácviků, spolupracuje na přípravě a provedení cvičení složek integrovaného záchranného systému kraje, orgánů krizového řízení obcí s rozšířenou působností a ústředních správních úřadů, případně na přípravě a provedení mezinárodních cvičení pořádaných EU nebo NATO, či cvičení s mezinárodní účastí,
 7. zabezpečuje zpracování stanovené dokumentace a plánů k přípravě na řešení mimořádných událostí, nevojenských i vojenských krizových situací, k realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy a regulačních opatření, a zajišťuje jejich projednání příslušnými orgány kraje,
 8. spolupracuje s odborem životního prostředí a zemědělství při zpracování a aktualizaci povodňového plánu kraje, vnějších havarijních plánů a provádění kontrolní činnosti na úseku prevence závažných havárií, zejména z hlediska zajištění bezpečnosti objektů,
 9. zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení kraje a plní jeho úkoly,
 10. vytváří základ stálé pracovní skupiny Krizového štábu Pardubického kraje - zvláštního orgánu kraje, pro řešení mimořádných událostí a krizových situací
 11. analyzuje vývoj vzniklých mimořádných událostí a krizových situací a navrhuje způsoby jejich řešení,
 12. dle pokynů hejtmana při řešení mimořádných událostí a krizových situací zabezpečuje plnění opatření k jejich řešení nebo zmírnění následků a současně zabezpečuje koordinaci složek integrovaného záchranného systému kraje,
 13. dle pokynů hejtmana při řešení mimořádných událostí a krizových situací zabezpečuje plnění opatření k jejich řešení nebo zmírnění následků,
 14. shromažďuje, eviduje, využívá a předává oprávněným subjektům data včetně informací nezbytných pro zpracování stanovené dokumentace a plánů k řešení mimořádných událostí a krizových situací,
 15. v terénu ověřuje a shromažďuje údaje o zájmových objektech nezbytné ke zpracování účelových databází a účelových geografických vrstev využitelných v produktech GIS a GPS, podílí se na aktualizaci geografických produktů Hasičského záchranného sboru ČR a Armády ČR,
 16. koordinuje, metodicky řídí a sjednocuje tvorbu a aktualizaci účelových databází a účelových geografických datových vrstev pro informační systémy v oblasti krizového a havarijního plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy a zajišťování obrany u obcí s rozšířenou působností,
 17. plní funkci sekretariátu Bezpečnostní rady Pardubického kraje - zvláštního orgánu kraje, zabezpečuje spolupráci s Bezpečnostní radou státu, bezpečnostními radami sousedních krajů a bezpečnostními radami určených obcí,
 18. dle pokynů hejtmana zajišťuje přípravu materiálů a podkladů pro jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje, zabezpečuje její průběh a dokladuje hejtmanovi plnění přijatých usnesení,
 19. zpracovává návrh rozpočtové kapitoly Krizové řízení, vykonává její správu, provádí příslušné operace v IS GINIS, sleduje a vyhodnocuje čerpání finančních prostředků,
 20. zajišťuje poskytování a zúčtování účelových státních neinvestičních dotací na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí,
 21. ve spolupráci s věcně příslušnými odbory zajišťuje agendu poskytování finančních náhrad z rozpočtové kapitoly Krizové řízení právnickým nebo fyzickým osobám za omezení vlastnického nebo užívacího práva, za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci na vyžádání nebo dobrovolné pomoci, resp. náhrady škod, vzniklých při provádění záchranných nebo likvidačních prací nebo při řešení krizových situací,
 22. dle pokynů bezpečnostního ředitele kraje zabezpečuje ochranu utajovaných informací poskytnutých orgánům kraje nebo vyhotovených orgány kraje, zajišťuje provoz určené certifikované výpočetní techniky umístěné v zabezpečené oblasti úřadu,
 23. zajišťuje bezpečnostní a technickou správu, odbornou obsluhu a provoz terminálu vládního utajeného spojení VEGA–D Ministerstva vnitra ČR, provozovaného v zabezpečené oblasti úřadu,
 24. zpracovává stanoviska a připomínky v oblasti působnosti oddělení k materiálům ústředních správních úřadů, poskytnutým kraji v rámci meziresortního připomínkového řízení,
 25. v rozsahu působnosti zabezpečuje spolupráci s příslušnými ministerstvy, ostatními ústředními správními úřady, Úřadem vlády ČR, správními úřady s územní působností, složkami integrovaného záchranného systému a nestátními neziskovými organizacemi, působícími v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení,
 26. poskytuje informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.

dokumenty

Působnost oddělení  (2.4 MB) Dokument ve formátu PDF

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.