Podpora z Kanceláře hejtmana

Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana

(9.12.2016)

Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana na rok 2017

- aktualizace k 1. červnu 2017

 

Cíl a účel:

V pravomoci hejtmana a členů Rady Pardubického kraje je zakotvena instituce udělování příspěvků a záštit projektům pořádaným na našem území, nebo které mají přímou vazbu na náš kraj. Krajští radní tím vyjadřují svůj zájem a péči o rozvoj našeho regionu i jeho občany a deklarují tak význam a přínos konkrétní akce pro Pardubický kraj (dále jen „Pk“). Jedná se o podporu činnosti subjektů nebo aktivit, jakými jsou kulturní, společenské, charitativní akce či volnočasové aktivity a dále na podporu sportovních turnajů a závodů.

 

Podmínky:

Příspěvky a záštity se udělují na základě písemné žádosti subjektu na předepsaném formuláři pro rok 2017 (viz níže). Subjekt může požádat o udělení příspěvku a záštity, nebo pouze o udělení záštity či pouze finanční podpory.

Žádosti originálně podepsané příslušnými statutárními orgány žadatele se přijímají průběžně během roku, nejpozději však do 31. října 2017, a to doručené prostřednictvím pošty, datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem či osobně do podatelny Krajského úřadu Pk, nikoli e-mailovou poštou. Ovšem s výjimkou žádosti o udělení pouze záštity, tu lze zaslat elektronicky na adresu: radka.vodickova@pardubickykraj.cz nebo na e-mailovou adresu sekretariátu příslušného člena Rady Pk.

Stejný projekt nebo akci nelze podpořit z více kapitol Krajského úřadu Pk, s výjimkou udělení společných záštit členů Rady Pk. Na podporu není právní nárok a žadatel bere na vědomí, že jeho žádosti nemusí být vyhověno zcela, nebo může být vyhověno částečně.

 

Úspěšný žadatel o podporu či záštitu je povinen Pk vhodným a důstojným způsobem při realizaci projektu prezentovat. K tomuto účelu obdrží od administrátora symboly kraje v elektronické i fyzické podobě. Z tohoto důvodu subjekt musí o podporu požádat v dostatečném časovém předstihu, tzn. minimálně dva měsíce předem tak, aby bylo možné prezentaci kraje zajistit.

Dotaci nelze použít na nákup alkoholických nápojů. Dále nejsou uznatelným nákladem výdaje na stravné a cestovné, mzdové výdaje či odměny v rámci dohod o provedení práce apod., které byly vyplaceny příjemci dotace. Ovšem doprava, občerstvení apod. hrazené účastníkům podpořené akce jsou uznatelným výdajem.

Příjemce podpory je povinen zaslat kanceláři hejtmana v termínu stanoveném ve smlouvě kompletní vyúčtování dotace, a to na formuláři, který obdrží v elektronické podobě.

 

Možní žadatelé:

Jde o neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace a nadační fondy), obce, sdružení obcí a zájmové spolky, fyzické i právnické osoby.  V případě organizací zřizovanými obcemi, žádá a smlouvu o poskytnutí dotace uzavírá obec (obec v kolonce „Popis projektu“ v žádosti uvede konečného příjemce dotace, vč. jeho IČ a kontaktní osoby).

 

Administrace:

V případě, že některý z členů Rady Pk navrhne akci finanční podporu, administrátor zajistí její projednání v příslušném samosprávném orgánu kraje. Po vydání schvalovacího usnesení je se žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí dotace, na jejímž základě je finanční podpora bezhotovostně převedena příjemci.

Pokud příslušný samosprávný orgán rozhodne o neposkytnutí podpory, kancelář hejtmana žadatele písemně vyrozumí oznámením zaslaným na adresu uvedenou v žádosti.

V případě udělení záštity je administrátorem záštita zaslána fyzicky na adresu žadatele.

 

Důležité upozornění:

Rada Pk dne 29. května 2017 schválila vyhlášení nového dotačního programu "Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení tradic, na období 2017 až 2020" (dále jen „DP“).

Od 1. července 2017 se tak zásadním způsobem mění dosavadní systém poskytování dotací na tyto aktivity. DP je určen spolkům, nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem i sborům dobrovolných hasičů vyvíjejících činnost v této oblasti.

Subjekty mohou i nadále písemně požádat příslušného člena Rady Pk o udělení osobní záštity nad konkrétní akcí či aktivitou, a to prostřednictvím administrátora rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana, avšak poskytování finanční podpory řeší oddělení krizového řízení v novém DP.

Kompletní informace o novém DP, vč. příslušných formulářů jsou zveřejněny v odkaze:  https://www.pardubickykraj.cz/dotace-pro-nno-v-oblasti-bezpecnosti-a-rozvijeni-tradic/91686/dotacni-program-2017-2020.

 

Kontaktní osoba a administrátor Příspěvků a záštit kanceláře hejtmana:

Radka Vodičková, referent oddělení komunikace a vnějších vztahů

Telefon: 466 026 123, 724 652 010

E-mail: radka.vodickova@pardubickykraj.cz

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.