Podpora z Kanceláře hejtmana

Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana 2018

(1.12.2017)

Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana na rok 2018

 

Cíl a účel:

V pravomoci hejtmana, členů Rady Pardubického kraje a předsedů Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva Pk je zakotveno oprávnění udělování záštit a dotací projektům pořádaným na našem území, nebo které mají přímou vazbu na náš kraj. Krajští radní tím vyjadřují svůj zájem a péči o rozvoj našeho regionu i jeho občany a deklarují tak význam a přínos konkrétní akce pro Pardubický kraj (dále jen „Pk“). Jedná se o podporu činnosti subjektů nebo aktivit, jakými jsou kulturní, společenské, charitativní akce či volnočasové aktivity a dále na podporu sportovních turnajů a závodů.

 

Podmínky:

Poskytování a pravidla rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana (dále jen „PaZ“) se řídí Zásadami pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Pk a udělují se na základě písemné žádosti subjektu na formuláři pro rok 2018 (viz níže). Subjekt může požádat o udělení dotace a záštity, nebo pouze o udělení záštity či pouze dotace.

 

Žádosti originálně podepsané příslušnými statutárními orgány žadatele se přijímají průběžně během roku 2018, a to od 3. ledna 2018 do 31. října 2018, a to doručené prostřednictvím pošty, datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem či osobně do podatelny Krajského úřadu Pk, nikoli e-mailovou poštou. Žádost o udělení pouze záštity (bez finanční podpory) lze zaslat elektronicky na adresu administrátora PaZ nebo přímo na adresu příslušného sekretariátu.

 

Úspěšný žadatel o dotaci či záštitu je povinen při realizaci projektu vhodným a důstojným způsobem Pk prezentovat. K tomuto účelu obdrží od administrátora symboly kraje v elektronické i fyzické podobě. Z tohoto důvodu subjekt musí o podporu požádat v dostatečném časovém předstihu, tzn. minimálně dva měsíce předem tak, aby bylo možné prezentaci kraje zajistit.

V případě udělení záštity je administrátorem záštita zaslána fyzicky na adresu žadatele.

 

Na podporu není právní nárok a žadatel bere na vědomí, že jeho žádosti nemusí být vyhověno zcela, nebo může být vyhověno částečně.

 

Možní žadatelé:

Jde o neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace a nadační fondy), obce, sdružení obcí a zájmové spolky, fyzické i právnické osoby.  

V případě organizací zřizovanými obcemi, žádá a smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) uzavírá obec (obec v kolonce „Popis projektu“ v žádosti uvede konečného příjemce dotace, vč. jeho IČO a kontaktní osoby).

 

Administrace:

V případě, že je žádosti vyhověno a příslušný člen samosprávy navrhne projektu dotaci, administrátor zajistí projednání v příslušném samosprávném orgánu kraje. Po vydání schvalovacího usnesení je se žadatelem sepsána smlouva, na jejímž základě je dotace bezhotovostně převedena na účet uvedený v žádosti.

 

Veškeré změny oproti uzavřené smlouvě (např. změna termínu nebo místa konání akce či účelu) musí příjemce v dostatečném předstihu písemně oznámit administrátorovi PaZ. O změně v použití dotace rozhoduje příslušný orgán kraje. Po vydání schvalovacího usnesení je sepsán dodatek ke smlouvě.

 

Pokud příslušný samosprávný orgán rozhodne o neposkytnutí podpory, kancelář hejtmana žadatele písemně vyrozumí oznámením zaslaným na jeho adresu.

 

Uznatelné a neuznatelné náklady:

Příjemce dotace je povinen zaslat kanceláři hejtmana v termínu stanoveném ve smlouvě kompletní vyúčtování, a to na formuláři, který po schválení poskytnutí dotace obdrží od administrátora v elektronické podobě.

 

Poskytnutou dotaci nelze použít na nákup alkoholických nápojů. Dále nejsou uznatelným nákladem výdaje na stravné a cestovné, mzdové výdaje či odměny v rámci dohod o provedení práce apod., které byly vyplaceny příjemci dotace. Ovšem doprava, občerstvení či honoráře apod. hrazené účastníkům akce jsou uznatelným výdajem. Dotaci také nelze použít na účetně nedoložitelné náklady a výdaje, daně, úvěry, půjčky, pokuty a penále, či náhrady škod apod.

 

Důležité upozornění:

 

Stejný projekt nebo akci nelze podpořit z více kapitol Krajského úřadu Pk, s výjimkou udělení společných záštit členů samosprávy.

 

Pro podporu v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení tradic je vyhlášen dotační titul, administrovaný oddělením krizového řízení. Kompletní informace, vč. příslušných formulářů jsou zveřejněny v odkaze: https://www.pardubickykraj.cz/dotace-pro-nno-v-oblasti-bezpecnosti-a-rozvijeni-tradic/91686/dotacni-program-2017-2020.

 

 

Kontaktní osoba a administrátor Příspěvků a záštit kanceláře hejtmana:

Radka Vodičková, referent oddělení komunikace a vnějších vztahů

Telefon: 466 026 123, 724 652 010

E-mail: radka.vodickova@pardubickykraj.cz

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.