Podpora z Kanceláře hejtmana

Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana

(9.12.2016)

Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana na rok 2017

 

Cíl a účel:

V pravomoci hejtmana a členů Rady Pardubického kraje je zakotvena instituce udělování příspěvků a záštit projektům pořádaným na našem území, nebo které mají přímou vazbu na náš kraj. Krajští radní tím vyjadřují svůj zájem a péči o rozvoj našeho regionu i jeho občany a deklarují tak význam a přínos konkrétní akce pro Pardubický kraj (dále jen „Pk“). Jedná se o podporu činnosti subjektů nebo aktivit, jakými jsou kulturní, společenské, charitativní akce či volnočasové aktivity a dále na podporu sportovních turnajů a závodů.

 

Podmínky:

Příspěvky a záštity se udělují na základě písemné žádosti subjektu na předepsaném formuláři pro rok 2017 (viz níže). Subjekt může požádat o udělení příspěvku a záštity, nebo pouze o udělení záštity či pouze finanční podpory.

 

Žádosti originálně podepsané příslušnými statutárními orgány žadatele se přijímají průběžně během roku, nejpozději však do 31. října 2017, a to doručené prostřednictvím pošty, datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem či osobně do podatelny Krajského úřadu Pk, nikoli e-mailovou poštou. Ovšem s výjimkou žádosti o udělení pouze záštity, tu lze zaslat elektronicky na adresu: radka.vodickova@pardubickykraj.cz nebo na e-mailovou adresu sekretariátu příslušného člena Rady Pk.

 

Stejný projekt nebo akci nelze podpořit z více kapitol Krajského úřadu Pk, s výjimkou udělení společných záštit členů Rady Pk. Na podporu není právní nárok a žadatel bere na vědomí, že jeho žádosti nemusí být vyhověno zcela, nebo může být vyhověno částečně.

Úspěšný žadatel o podporu či záštitu je povinen Pk vhodným a důstojným způsobem při realizaci projektu prezentovat. K tomuto účelu obdrží od administrátora symboly kraje v elektronické i fyzické podobě. Z tohoto důvodu subjekt musí o podporu požádat v dostatečném časovém předstihu, tzn. minimálně dva měsíce předem tak, aby bylo možné prezentaci kraje zajistit.

 

Dotaci nelze použít na nákup alkoholických nápojů. Dále nejsou uznatelným nákladem výdaje na stravné a cestovné, mzdové výdaje či odměny v rámci dohod o provedení práce apod., které byly vyplaceny příjemci dotace. Ovšem doprava, občerstvení apod. hrazené účastníkům podpořené akce jsou uznatelným výdajem.

 

Příjemce podpory je povinen zaslat kanceláři hejtmana v termínu stanoveném ve smlouvě kompletní vyúčtování dotace, a to na formuláři, který obdrží v elektronické podobě.

 

Možní žadatelé:

Jde o neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace a nadační fondy), obce, sdružení obcí a zájmové spolky, fyzické i právnické osoby.  V případě organizací zřizovanými obcemi, žádá a smlouvu o poskytnutí dotace uzavírá obec (obec v kolonce „Popis projektu“ v žádosti uvede konečného příjemce dotace, vč. jeho IČ a kontaktní osoby).

 

Administrace:

V případě, že některý z členů Rady Pk navrhne akci finanční podporu, administrátor zajistí její projednání v příslušném samosprávném orgánu kraje. Po vydání schvalovacího usnesení je se žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí dotace, na jejímž základě je finanční podpora bezhotovostně převedena příjemci.

Pokud příslušný samosprávný orgán rozhodne o neposkytnutí podpory, kancelář hejtmana žadatele písemně vyrozumí oznámením zaslaným na adresu uvedenou v žádosti.

V případě udělení záštity je administrátorem záštita zaslána fyzicky na adresu žadatele.

 

Kontaktní osoba a administrátor:

Radka Vodičková, referent oddělení komunikace a vnějších vztahů

Telefon: 466 026 123, 724 652 010

E-mail: radka.vodickova@pardubickykraj.cz

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.