Ekonomické oddělení

Vedoucí oddělení:   Ing. Petra Válková telefon  466 026 479 

 

 

Samostatná působnost

 1. vymáhá na základě pokynu vedoucího odboru pohledávky kraje a krajského úřadu s výjimkou pohledávek příspěvkových organizací,
 2. provádí ve spolupráci s příslušnými odvětvovými odbory kontrolu nakládání s majetkem kraje u příspěvkových organizací a organizačních složek kraje a vedení jeho evidence,
 3. na úseku nemovitých věcí
  1. vede evidenci veškerého nemovitého majetku kraje a zajišťuje veškeré úkony s tím spojené,
  2. vede evidenci cenných papírů,
  3. zajišťuje styk kraje s katastrálními úřady a zastupuje kraj v příslušných řízeních u katastrálního úřadu,
  4. připravuje podklady pro zveřejňování záměrů kraje vypůjčit, pronajmout, směnit a převést nemovitý majetek v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o krajích a vede evidenci zveřejněných záměrů,
  5. na úseku pojištění majetku zajišťuje styk kraje s pojišťovnou,
  6. zastupuje kraj ve správních řízeních u stavebního úřadu, případně obdobných řízeních týkajících se majetku kraje,
  7. zastupuje kraj u finančního úřadu v rámci řízení o dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí a dani z příjmů právnických osob.