Dotační programy ukončené

Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana

Cíl a účel:

V pravomoci hejtmana a členů Rady Pardubického kraje (dále jen „Pk“) je zakotvena instituce udělování příspěvků a záštit projektům pořádaným v našem kraji. Krajští radní tím vyjadřují svůj zájem a péči o rozvoj našeho regionu i jeho občany a deklarují tak význam a přínos konkrétní akce pro Pardubický kraj. Jedná se o podporu činnosti subjektů nebo aktivit, jakými jsou kulturní, společenské, charitativní akce či volnočasové aktivity a dále na podporu sportovních turnajů a závodů.

 

Podmínky:

Příspěvky a záštity se udělují na základě písemné žádosti subjektu na předepsaném formuláři, vč. požadovaných příloh (viz níže).

Důležité upozornění: pro správný výběr formuláře je nutno rozlišit, zda se jedná o kulturní projekt nebo sportovní událost.

Písemné žádosti se přijímají v průběhu celého kalendářního roku, nejpozději však do 31. října, doručené prostřednictvím pošty, datové schránky či osobně do podatelny Krajského úřadu Pk.

Subjekt může požádat o udělení příspěvku a záštity, nebo pouze o udělení záštity či pouze finanční podpory.

Stejný projekt nebo akce nelze podpořit z více kapitol Krajského úřadu Pk, s výjimkou udělení společných záštit členů Rady Pk.

Dotaci nelze použít na nákup alkoholických nápojů nebo mzdových výdajů, občerstvení či cestovného příjemce podpory. Ovšem úhrada dopravy nebo občerstvení účastníkům akce apod. je uznatelný výdaj.

 

Možní žadatelé:

Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace a nadační fondy), obce a sdružení obcí, a další fyzické a právnické osoby. V případě organizací zřizovaných obcemi žádá a smlouvu uzavírá obec (obec v žádosti uvede konečného příjemce dotace).

 

Administrace:

V případě, že některý z členů Rady Pk navrhne finanční podporu, administrátor zajistí její projednání v příslušném samosprávném orgánu kraje. Po vydání schvalovacího usnesení je se žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí dotace, na jejímž základě je finanční podpora bezhotovostně převedena příjemci.

V případě udělení záštity je administrátorem záštita zaslána fyzicky na adresu žadatele.

Úspěšný žadatel o podporu či záštitu je povinen vhodným a důstojným způsobem Pk prezentovat. K tomuto účelu obdrží symboly kraje v elektronické i fyzické podobě. Z tohoto důvodu by měl žadatel o podporu požádat v dostatečném časovém předstihu, aby bylo možné prezentaci kraje zajistit.

 

Kontaktní osoba a administrátor:

Radka Vodičková, referent oddělení komunikace a vnějších vztahů

Telefon: 466 026 123

E-mail: radka.vodickova@pardubickykraj.cz

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.