Aktuality

Pilotní projekt na úsporu energií přinesl pozitivní závěry

Ilustrační foto
(14.6.2018)

Pardubice - Jedním z dlouhodobých cílů Pardubického kraje je úspora finančních prostředků a také ochrana životního prostředí. Ten se snaží zajišťovat snižováním spotřeb energií a zvyšováním energetické efektivity. Rada Pardubického kraje v této souvislosti přijala na svém zasedání 11. června závěry zprávy pilotního projektu „Studie proveditelnosti automatického sběru a vyhodnocení dat o spotřebě energií v objektech v majetku Pardubického kraje, včetně pilotního ověření“, která byla zpracována Energeticko – technickým inovačním klastrem. Daný projekt byl realizován v Rehabilitačním ústavu Brandýse nad Orlicí a v Domově u fontány Přelouč.

 

„Od roku 2013 zabezpečujeme na našich objektech snížení energií a využití obnovitelných zdrojů energie. Stali jsme se tak prvním krajem, který získal certifikaci na systém managementu hospodaření s energií dle celosvětově platné normy ISO 50001. Samospráva kraje a energetický management Pardubického kraje stanovuje plány a cíle v oblasti energetické politiky, které jsou pomocí postupně nastavených procesů realizovány. Jejich účinnost je monitorována a následně vyhodnocována,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Při vyhodnocování dat byly brány v potaz spotřeby vody, plynu, elektřiny i tepla. „Pilotní projekt potvrdil potenciál přínosů dosahovaných díky měření spotřeby a analýze dat o spotřebě energií. Zároveň nám odhalil nevyužitý potenciál v této oblasti,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Línek, který materiál radě předložil.

 

V rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí byly k měření nainstalovány zařízení k dálkovým odečtům elektřiny, plynu a vody. Slouží především pro kontrolu, že v dané budově nedochází k výrazným energetickým výkyvům, které by signalizovaly problém, nebo neoprávněný odběr. „Sledování grafů spotřeby odhalilo závadu na čerpadle ve vrtu. Díky této detekci mohla být okamžitě učiněna náprava a čerpadlo bylo opraveno,“ popsal konkrétní případ využití sledování Roman Línek. Na příkladu rehabilitačního ústavu je také znát ekonomický efekt daných opatření. Vývoj spotřeby energií za poslední čtyři roky nemá zásadně rostoucí tendenci, i když rozsah služeb stále rostl. Jednalo se například o provozování nového rehabilitačního bazénu, provozování nové klimatizace nebo uvedení do provozu dvou konvektomatů. Úsporná opatření se projevila i v Domově u fontány v Přelouči. „Za přínos lze bezesporu považovat fakt, že je možné včas reagovat na změny v odběrech jednotlivých energií a také na překročení průměrné spotřeby, která je průběžně sledována. Přesné statistiky pak pomáhají při analýzách spotřeby dle času a to i v jednotkách hodin,“ vysvětlil Roman Línek.

 

Pilotní projekt ukázal mnohá zjištění o realizaci úsporných opatřeních i o dalších postupech do budoucna. „V realizovaných objektech poskytl projekt odpovědným pracovníkům velmi důležité on-line informace pro řízení spotřeb a pro eliminaci havárií a poruch. Poskytl také velmi důležité poznatky, které je třeba uplatnit při vyhlášení veřejné zakázky pro plošné řešení na majetku Pardubického kraje. Po zpracování veškerých dat a zavedení nových opatření bude krajský majetek kraje lépe zabezpečen proti škodám a poruchám a bude dále posunuta úroveň energetického managementu,“ dodal Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.