Aktuality

Ministerstvo vnitra musí více naslouchat problémům státní správy v regionech, říká hejtman

Ministerstvo vnitra musí více naslouchat problémům státní správy v regionech, říká po jednání s ministrem hejtman
(13.2.2018)

Pardubice - Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar navštívil v pondělí odpoledne Pardubický kraj. S hejtmanem Martinem Netolickým a zástupci integrovaného záchranného systému, mezi kterými byli generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba, krajský ředitel Policie ČR Jan Švejdar, krajský ředitel HZS ČR Miroslav Kvasnička a ředitel ZZS PK Igor Paar, projednával například problematiku zákona o střetu zájmů, legislativní iniciativu Pardubického kraje v záležitosti systémové podjatosti, přímou volbu starostů a hejtmanů či podporu jednotek dobrovolných hasičů.

 

„Jedním z cílů pana ministra je zaktivizovat státní správu, a proto se vydává do regionů, jelikož chce znát názory krajů na celou řadu otázek, které pod jeho resort spadají. Obecně velice vítám, pokud jsou ministři směrem k názorům a problémům regionů aktivní. Z našeho pohledu se jedná především o problematiku nezbytné novelizace zákona o střetu zájmů či nutnosti vyřešení problematiky systémové podjatosti. Populární se stává také otázka přímé volby starostů a hejtmanů, kde je však nutné upozorňovat na řadu dílčích problémů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který byl pověřen vedením Komise pro veřejnou správu a legislativu Asociace krajů ČR.

 

Zákon o střetu zájmů

 

Jedním z hlavních témat setkání byla novelizace zákona o střetu zájmů. Hejtman Netolický patří dlouhodobě mezi zastánce nutnosti změny tohoto zákona, jelikož se ukazuje, že může výrazným způsobem negativně ovlivnit již letošní komunální volby. Na malých obcích bude v případě stávající podoby zákona dle mnohých velký problém kandidátní listinu sestavit. Hejtman se kromě podstaty problému a návrhům na změnu věnoval také technickému zpracování dotazníku. „Bohužel je zřejmé, že dotazník není příliš kvalitně technicky zpracován. Navíc, pokud si veřejnost profil toho či onoho politika, tak to vypadá, že řada součástí zůstala nevyplněna, jelikož se jedná o neveřejnou součást. Bohužel se však návštěvník registru nic takového nedozví, a proto může podat podnět na nedůsledné vyplnění,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Předem se řeší presumpce viny i u lidí, kteří své posty vykonávají jako neuvolnění a získávají za to odměnu v řádech stokorun či tisícikorun. Po nich chceme, aby zveřejnili svůj majetek a majetkové poměry svých blízkých, což je absolutně nevyvážené,“ sdělil Netolický.

 

Přímá volba starostů a hejtmanů

 

Hejtman s ministrem Metnarem hovořil také o návrzích na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů, což je záležitost, kterou prosazují některé parlamentní strany. „V případě, že o této změně začneme vážně uvažovat, musíme mít na paměti, že se jedná o legislativně velmi složitou změnu. Bude muset být změněn nejen volební zákon, ale také zákon o obcích, krajích, ale především česká ústava. Přímá volba je samozřejmě možná, avšak musí dojít k zásadním legislativním změnám, a to nejen v rámci volebních zákonů, ale také zákonů o obcích a krajích a především změnám ústavy. S přímou volbou by mělo jít ruku v ruce také posílení kompetencí po vzoru Slovenska či Polska,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

Systémová podjatost

 

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém prosincovém jednání schválilo legislativní iniciativu, která řeší problém takzvané systémové podjatosti. „Problematika systémové podjatosti je problém od přijetí usnesení Nejvyššího správního soudu z roku 2012. Námi navrhovaná právní úprava řeší systémovou podjatost tak, že vymezuje podmínky, při nichž může dojít k vyloučení úřední osoby ze všech úkonů v řízení. To znamená, že úřední osoba nebude moci být vyloučena, bude-li její domnělá podjatost vyvolána mimo jiné jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku. Protože se tento důvod v námitkách systémové podjatosti objevuje nejčastěji, je nezbytné upravit zákon tak, aby tento institut nebyl častým důvodem vzniku procesních obstrukcí, jako je tomu dosud,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Důsledkem přijetí navrhované úpravy by měl být výrazný pokles počtu zejména účelových námitek podjatosti, tedy námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů,“ doplnil hejtman Martin Netolický s tím, že ministerstvo vnitra krajský návrh podporuje.

 

Financování Národního informačního systému IZS

 

Dalším tématem pondělního jednání bylo financování Národního informačního systému IZS po ukončení udržitelnosti projektu, který byl připraven a realizován v letech 2010 až 2015 v gesci Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Evropská unie financovala 85 procent způsobilých nákladů projektu.

 

Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému je součástí významného souboru projektů, který směřoval do oblasti informačních systémů operačního řízení a technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému. Cílem programu IS IZS bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům v úseku tísňového volání, operačního řízení a interoperability jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému.

 

Podpora dobrovolných hasičů

 

Hejtman si s ministrem a zástupci IZS vyměnil informace o krajské podpoře jednotek dobrovolných hasičů v obcích. „Pro letošní rok podporujeme složky integrovaného záchranného systému částkou 25 milionů korun, což je nejvíce v krajské historii a podle mého je to jedna z největších podpor, pokud zohledníme velikost regionů. Postupně dostáváme vybavení dobrovolných hasičů na velmi dobrou úroveň a obce již nežádají o příspěvky na repasované automobily, ale postupně více na výstroj a výzbroj,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Pardubický kraj se již třetím rokem připojuje k tomuto národnímu dotačnímu titulu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic. „Podíl kraje je v případě tohoto státního dotačního titulu cca 1/3 z celkové výše dotace, kterou poskytne generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,“ doplnil hejtman.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.