Aktuality

Výbor schválil dotace na obnovu železničních vozů v regionu

Výbor jednal v Liberci o projektech obnovu železničních souprav. Foto: Eva Jouklová
(21.6.2010)

Liberec – Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedal 21. června na Krajském úřadě Libereckého kraje. Schvaloval projekty ze 16. kola řízené výzvy zaměřené na obnovu vozidel regionální železniční dopravy. Aktualizoval také plán výzev, vybral pilotní projekty v rámci projektu PAAK a seznámil se s výsledky loňského hospodaření Regionální rady.

     Tři projekty Českých drah, a.s. předložené v rámci řízené výzvy na obnovu vozidel regionální železniční dopravy schválil Výbor Regionální rady. Na moderní spojení Královéhradeckého a Pardubického kraje by měla společnost čerpat z rozpočtu ROP Severovýchod více než 274 milionů korun. Na moderní železniční vozidla pro Pardubický kraj bylo v ROPu vyčleněno přes 31 milionů korun. Moderní železniční vozidla pro Jizerskou železnici se pořídí za více než 308 milionů korun z ROPu také v Libereckém kraji. Dále byl aktualizován plán výzev. Došlo k prodloužení dvou výzev na předkládání žádostí o dotaci. Konkrétně se jedná o řízenou výzvu, v níž jsou předkládány projekty navazující tematicky, časově i místně na Kuks – granátové jablko, projekt podpořený v Integrovaném operačním programu. Termín byl prodloužen také u 21. kola výzvy, která sleduje zejména školské projekty v rámci oblasti podpory 4.2. U obou výzev mohou žadatelé předkládat své projekty až do 30. září tohoto roku.

     Výbor se dále seznámil s pilotním projektem, jemuž bude poskytnuta asistence při realizaci i administraci, a to v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). „Na přelomu letošního února a března byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence projektům z oblasti podpory 4.1 zaměřené na rozvoj infrastruktury pro podnikání. Ze dvou předložených žádostí dala výběrová komise přednost společnosti s ručením omezeným BUTTERFLY Trading, která v ROPu uspěla s dostavbou a novým využitím libereckého objektu Střelnice,“ vysvětlil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád.
     Členové Výboru se  krom jiného také zajímali o závěrečný účet Regionální rady za loňský rok a s ním spojené výsledky hospodaření. „Kontrolní komise z ministerstva financí nám letos v květnu sdělila, že neshledala žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,“ řekl předseda Regionální rady Radko Martínek.

     Další zasedání Výboru Regionální rady se koná 10. září v Pardubicích. Schvalovat se budou projekty ze 14. kola výzvy, které sledovalo obě oblasti podpory vymezené v rámci cestovního ruchu. Mělo by dojít také na projekty předložené v 15. kole řízené výzvy, jež navazuje na Revitalizaci zámeckého návrší v Litomyšli, další projekt podpořený v Integrovaném operačním programu. V září také Výbor schválí projekty předložené v 17. a 18. kole výzvy. Obě sledovala oblast podpory 1.2, tedy projekty, které rozvíjí městskou dopravu včetně integrovaných dopravních systémů a ekologizace ve veřejné dopravě.

 

MODERNÍ SPOJENÍ KRÁLOVEHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE

Realizace projektu: 1. 8. 2010 – 31. 10. 2014

Cílem projektu je pořízení pěti nových železničních kolejových vozidel společně pro Královehradecký a Pardubický kraj. Zatraktivní se tak železniční doprava, zvýší se komfort cestujících a zlepší se podmínky přepravy handicapovaných osob.

 

MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO JIZERSKOHORSKOU ŽELEZNICI

Realizace projektu: 11. 5. 2010 – 31. 10. 2011

V rámci projektu se pořídí 14 nových kolejových vozidel. Projekt bude realizován pouze
v Libereckém kraji.

 

MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Realizace projektu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2012

V Pardubickém kraji se pořídí dvě moderní železniční kolejová vozidla.

 

Všechny tři projekty přispívají k naplnění Dohody o vzájemné spolupráci řídicích orgánů OP Doprava a ROPů z roku 2007. Analýza projektů prokázala jejich konkurenceschopnost a finanční udržitelnost. Finanční udržitelnost projektů se zároveň opírá o usnesení vlády ČR
č. 1350/2009 a Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti.

 

Eva Jouklová

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.